OG 10/28.01.2015 – pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

Continuarea articolului de ieri.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. — (1) Se aprobă organizarea Loteriei bonurilor fiscale, ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale și încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor economici.
(2) Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente și nerezidente în România, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, deținătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.
(3) Sumele de bani acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe reprezintă premii în înțelesul art. 75 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — (1) Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar și constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:
a) un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 și 9;
și
b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.
(2) Loteria bonurilor fiscale poate fi organizată și ocazional, cu respectarea prevederilor alin. (1), după cum urmează:
a) cu ocazia sărbătorilor legale;
b) în situațiile în care la extragerile lunare nu există câștigători două luni consecutive;
c) în alte situații stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 3. — (1) La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii.
(2) Extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

Art. 4. — (1) La extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice.
(2) Extragerea se realizează după minimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Art. 5. — (1) Extragerile prevăzute la art. 3 și 4 sunt organizate de către Compania Națională „Loteria Română” — S.A. și sunt publice.
(2) Extragerile sunt efectuate în prezența Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv al Companiei Naționale „Loteria Română” — S.A.
(3) Rezultatul extragerilor prevăzute la art. 3 și 4 se consemnează într-un proces-verbal care se transmite
Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aparat central, în prima zi lucrătoare după data extragerii.
(4) Procesul-verbal prevăzut la alin. (3) se postează, în termen de 24 de ore de la momentul comunicării, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru o perioadă de minimum 30 de zile.
(5) Costurile aferente organizării și desfășurării extragerilor sunt suportate de către Compania Națională „Loteria Română” — S.A.

Art. 6. — (1) Un bon fiscal este considerat câștigător dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcționează în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) sunt lizibile toate informațiile obligatorii, așa cum sunt prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) are valoarea totală exprimată în monedă națională, egală cu valoarea extrasă conform art. 2 alin. (1) lit. a);
d) a fost emis în ziua extrasă conform art. 2 alin. (1) lit. b);
e) nu are menționat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.
(2) Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonului fiscal câștigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a pașaportului titularului bonului și de o cerere al cărei model și conținut se aprobă prin ordin al ministrului
finanțelor publice, până la data de 30 martie 2015, la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
(3) Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul.
(4) În termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), unitățile teritoriale transmit către Agenția Națională de Administrare Fiscală, aparat central, lista persoanelor care au revendicat premiile potrivit alin. (2).
(5) Plata câștigurilor se face de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.
(6) Verificarea autenticității și realității bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor se realizează de către organul competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
(7) În cazul constatării elementelor constitutive ale unei infracțiuni, sunt sesizate organele de cercetare competente, iar plata premiului revendicat se suspendă până la soluționarea cauzei penale.
(8) La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală unde a fost depus originalul bonului fiscal câștigător eliberează o copie care poartă mențiunea „conform cu originalul”.

Art. 7. — (1) Ministerul Finanțelor Publice stabilește fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, precum și repartizarea lunară a acestuia.
(2) Fondul de premiere este evidențiat în bugetul Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale, la o poziție distinctă.
(3) În vederea determinării valorii câștigătoare pentru un bon fiscal, după centralizarea situației bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obținută se rotunjește la leu în favoarea câștigătorului.
(4) În cazul în care într-o lună calendaristică nu există câștigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.

Art. 8. — (1) Pentru anul 2015, prima extragere lunară are loc în luna iulie 2015.
(2) În anul 2015, suma necesară pentru asigurarea fondului de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale se asigură prin virări de credite bugetare, cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale, conform legislației în vigoare.

Art. 9. — Pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice emite instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, până la data de 30 martie 2015.

Art. 10. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10 indice 1), cu următorul cuprins:

„(10 indice 1) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal clientului, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.”

2. La articolul 1, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9), (10) și (10 indice 1). Modelul și conținutul anunțului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.”

Art. 11. — Prevederile art. 10 se aplică începând cu data de 1 martie 2015.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
București, 28 ianuarie 2015.
Nr. 10.

Advertisement

spot_img

OUG 93/2022 – RESTITUIRE...

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată...

Guvernul a aprobat acordarea...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui...

INFORMARE (2022) – referitoare...

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea...

Reforma economiei sociale, prevăzută...

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea...

MIPE – lansarea platformei...

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și...

OUG 93/2022 – RESTITUIRE TAXE AUTO

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată în contextul Cauzei de infringement 2017/2.108 declanşate împotriva României de către Comisia Europeană pentru motivul...

Guvernul a aprobat acordarea ajutorului financiar de 700 de lei, în luna iulie, pensionarilor ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui ajutor financiar în valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor...

INFORMARE (2022) – referitoare la depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte...

Reforma economiei sociale, prevăzută în PNRR, finalizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu scopul de a crea un mediu favorabil...

MIPE – lansarea platformei PNRR Proiecte. Link oficial aici!

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și gestionarea proiectelor aferente investițiilor din PNRR dezvoltată de Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene va fi...

DNSC (ALERTA) – campanie cibernetică malițioasă cu malware de tip Trojan Stealer via email

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra faptului că, începând cu data de 25 martie 2022, este în desfășurare o campanie cibernetică...

Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) - a publicat pe site-ul oficial un - Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri - pe care...

Safety first, please …

Ouch - via Telegram Group
%d bloggers like this: