HG 274/2013 – ajutoare de minimis pentru investitii (MO 305/2013) – info acordare

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 305/28.05.2013, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 274/2013text integral – privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii. Prin această hotărâre, se instituie o schemă de ajutor de stat care are ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii (IMM).

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor mici şi mijlocii prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) – Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.


UPDATE – Ghidul solicitantului emis în aplicarea HG nr. 274/2013
– plus formulare si alte resurse – CLICK AICI

Acordarea ajutorului de minimis

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990 sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, sunt încadrate în categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România;

– desfăşoară activitate economică;

– nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori, sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare;

– prezintă un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile. Toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA;

– prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;

– prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:

• 5 locuri de muncă, din care cel puţin 2 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro inclusiv;

• 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusiv;

– nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

– nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;

– nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

– nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Prevederile acestei hotărâri nu se aplică ajutoarelor:

– acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii;

– acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole;

– acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole;

– destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către state membre ale Uniunii Europene;

– subordonate folosirii mărfurilor autohtone în locul celor importate;

– acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui;

– pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor;

– acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

Întreprinderile care pot beneficia de ajutoarele de minimis vor depune la MFP o declaraţie scrisă referitoare la toate ajutoarele de minimis primite pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.

MFP, în calitate de furnizor, informează în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului aprobat, ajutor ce va fi acordat după verificarea respectării condiţiilor menţionate mai sus.

Evidenţa ajutoarelor de minimis acordate, este păstrată, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care este acordat ultimul ajutor de minimis, de către MFP, care, în calitate de furnizor, verifică periodic, pe parcursul a 3 ani de la finalizarea investiţiei, respectarea de către întreprinderile beneficiare a prevederilor prezentei hotărâri. Nerespectarea acestor prevederi precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării, determină aplicarea de către MFP, în calitate de furnizor, a măsurilor legale necesare în vederea recuperării ajutorului de minimis acordat.

Acordarea ajutorului de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014, iar plata ajutorului se efectuează până la 31 decembrie 2016, în limita bugetului alocat pentru aceasta.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării. Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor este 1.000.

Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis

Pentru a beneficia de ajutor de minimis întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea MFP. Pentru obţinerea acordului trebuie depuse următoarele documente:

– cerere de acord pentru finanţare;

– opis cu documentele anexate cererii de acord pentru finanţare;

– certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului;

– declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;

– certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, fără datorii, în original sau în copie legalizată, inclusiv pentru punctele de lucru;

– certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, fără datorii, în original sau în copie legalizată, inclusiv pentru punctele de lucru;

– situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate, în copie cu menţiunea „Conform cu originalul”;

– plan de investiţii, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;

– oferte de preţ pentru toate echipamentele din planul de investiţii;

– studiu tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;

– în cazul realizării unei construcţii, dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia;

– raportul de evaluare întocmit de un expert evaluator autorizat în cazul achiziţiei de construcţii industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

– împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia aferentă;

– actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie.

Plata ajutorului de minimis

Ajutorul de minimis se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală, proporţional cu gradul de realizare a investiţiei, a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanţare, în limita sumelor aprobate. Intreprinderea care a primit acord pentru finanţare transmite MFP următoarele documente:

– cerere de plată a ajutorului de minimis;

– opis cu toate documentele anexate cererii de plată a ajutorului de minimis;

– documentele care atestă realizarea investiţiei.

Plata ajutorului de minimis de către MFP se efectuează după verificarea la faţa locului a realizării investiţiei de către reprezentanţii Unităţii de Implementare.

Restituirea ajutoarelor de minimis

MFP verifică, la sediul întreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis, veridicitatea şi conformitatea documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de întreprinderi, precum şi menţinere investiţiilor şi a locurilor de muncă pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acestora. In cazul în care se constată lipsa activelor pentru care s-a solicitat/obţinut ajutor de minimis, neînregistrarea acestora în evidenţa contabilă, precum şi schimbarea destinaţiei finanţării aprobate, Unitatea de Implementare nu plăteşte ajutorul de minimis solicitat sau propune ministrului Finanţelor Publice recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat.

Întreprinderile beneficiare au obligaţia să transmită MFP anual, timp de 3 ani de la finalizarea investiţiei, o raportare privind efectele finanţării. Raportarea se face până la data de 1 iulie a anului în curs pentru anul precedent.

Alte precizări

Actul normativ a aprobat modelul şi conţinutul formularelor utilizate în aplicarea procedurii:

– Cerere de acord pentru finanţare;

– Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;

– Angajament;

– Cerere de plată a ajutorului de minimis;

– Lista documentelor justificative;

– Formular de raportare a efectelor finanţării;

– Cerere de anulare totală sau parţială a ajutorului de minimis pentru care există Acord pentru finanţare.

Sursa – www.finantevalcea.ro

Advertisement

spot_img

OUG 93/2022 – RESTITUIRE...

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată...

Guvernul a aprobat acordarea...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui...

INFORMARE (2022) – referitoare...

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea...

Reforma economiei sociale, prevăzută...

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea...

MIPE – lansarea platformei...

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și...

OUG 93/2022 – RESTITUIRE TAXE AUTO

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată în contextul Cauzei de infringement 2017/2.108 declanşate împotriva României de către Comisia Europeană pentru motivul...

Guvernul a aprobat acordarea ajutorului financiar de 700 de lei, în luna iulie, pensionarilor ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui ajutor financiar în valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor...

INFORMARE (2022) – referitoare la depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte...

Reforma economiei sociale, prevăzută în PNRR, finalizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu scopul de a crea un mediu favorabil...

MIPE – lansarea platformei PNRR Proiecte. Link oficial aici!

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și gestionarea proiectelor aferente investițiilor din PNRR dezvoltată de Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene va fi...

DNSC (ALERTA) – campanie cibernetică malițioasă cu malware de tip Trojan Stealer via email

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra faptului că, începând cu data de 25 martie 2022, este în desfășurare o campanie cibernetică...

Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) - a publicat pe site-ul oficial un - Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri - pe care...

Safety first, please …

Ouch - via Telegram Group
%d bloggers like this: