Ghid de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – MO 274/2013

Va supun atentiei, in continuare, Ghidul de finanţare al Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (intrat in vigoare la data de 15 mai 2013), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 15/05/2013 . Sper sa va fie de folos.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Ghid de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1
Rolul Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

(1) Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare program.
(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;
b) cuantumul şi condiţiile de acordare a primei de casare;
c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;
d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.

ARTICOLUL 2
Definiţii şi acronime

(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) aplicaţia PSIPAN – software administrat de către Autoritate, având rol de stocare şi verificare a informaţiilor privind proprietarii, autovehiculele uzate şi tichetele valorice utilizate în cadrul programului;
b) Autoritatea – Administraţia Fondului pentru Mediu;
c) autoturism – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
d) autoutilitară uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;
e) autospecială/autospecializată uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;
f) autovehicul nou – orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; autovehiculul nou achiziţionat prin program poate fi cu sistem de propulsie termic (motor cu ardere internă), hibrid (cu cel puţin două convertoare de energie diferite şi două sisteme diferite de stocare a energiei montate pe autovehicul pentru a-i asigura propulsia; autovehiculul electric hibrid este asimilat autovehiculului hibrid) şi electric (motor propulsat exclusiv cu energie electrică furnizată de baterii reîncărcabile; autovehiculul electric este clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero);
g) autovehicul uzat – orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară înmatriculat/ înmatriculată în România, care conţine cumulativ componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie) şi care are o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricaţiei;
h) beneficiar – proprietarul care a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare şi, după caz, al eco-bonusului şi pe al cărui nume este eliberată factura;
i) certificat de conformitate – document emis de către constructorul de autovehicule care atestă faptul că autovehiculul nou destinat comercializării corespunde reglementărilor legale în vigoare şi în cuprinsul căruia sunt înscrise numărul de identificare şi caracteristicile tehnice ale acestuia; începând cu data de 1 ianuarie 2013, producătorul are obligaţia de a elibera certificatul de conformitate la achiziţionarea unui autovehiculul nou, lipsa documentului atrăgând imposibilitatea proprietarului de a obţine cartea de identitate a autovehiculului şi, pe cale de consecinţă, imposibilitatea înmatriculării în circulaţie a acestuia;
j) colector – operator economic, cu personalitate juridică, autorizat să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare;
k) colector validat – colectorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;
l) criterii de eligibilitate – cerinţe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;
m) dosar de acceptare – dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către proprietarul persoană juridică sau de către proprietarul operator economic fără personalitate juridică, în vederea acceptării în program;
n) documente aferente – documentele care însoţesc, cumulativ şi în mod obligatoriu, tichetul valoric, în vederea achiziţionării autovehiculului nou de către proprietarul persoană fizică: certificat de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată, certificat de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată, carte de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată, certificat de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, în original, proces-verbal de custodie a autovehiculului uzat, în copie legalizată, documentul emis de către colectorul validat şi care atestă plata contravalorii deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculul uzat, în copie;
o) dosar de validare – dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către colector sau producător, în vederea validării în program;
p) eco-bonus – reducere din preţul de achiziţie a unui autovehicul nou, având cel puţin una din caracteristicile prevăzute la art. 7 alin. (1), susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi acordată simultan cu prima de casare;
q) persoană eligibilă – persoană fizică, persoană juridică sau operatorul economic fără personalitate juridică care îndeplineşte criteriile de eligibilitate;
r) primă de casare – parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi exprimată printr-un tichet valoric; prin casare se înţelege scoaterea definitivă din folosinţă a unui autovehicul uzat prin predarea acestuia unui colector validat;
s) producător – persoană juridică română, operator economic constructor de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi ori reprezentant autorizat al acestora;
t) producător validat – producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;
u) proprietar – persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, ori, după caz, moştenitorii săi; persoana juridică română care deţine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat/înregistrat în sistem propriu pe numele său; operatorul economic fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România, care deţine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;
v) proprietar acceptat – proprietarul persoană juridică sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică al cărui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate;
w) proprietar înscris – orice proprietar care a obţinut nota de înscriere de la un producător validat;
x) sesiune de înscriere – perioadă de timp determinată în interiorul căreia: colectorul sau producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; proprietarul persoană juridică sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;
y) tichet valoric – document a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare şi care conţine informaţii privind proprietarul şi autovehiculul uzat predat spre casare;
z) utilizarea tichetului – depunerea tichetului valoric, în termenul înscris în cuprinsul său, la un producător validat în scopul achiziţionării unui autovehicul nou.
(2) În sensul prezentului ghid, autovehiculul uzat având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone şi în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma “automobil mixt” (autovehicul destinat prin construcţie transportului simultan de persoane şi mărfuri în compartimente separate) este asimilat autoutilitarei uşoare definite la alin. (1) lit. d).
(3) În sensul prezentului ghid, prin autovehicul înmatriculat se înţelege şi autovehiculul aparţinând unei instituţii din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranţă naţională şi care a fost supus unei proceduri specifice de înregistrare în circulaţie.
(4) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
a) orice referire la sintagma “prima de casare” implică şi sintagma “eco-bonus”, dacă nu se prevede contrariu sau dacă nu este strict necesar a se distinge între cele două;
b) termenul de “zi” sau “zile” reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel;
c) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(5) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
a) A – autoturism;
b) AFM – Administraţia Fondului pentru Mediu;
c) ANPM – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
d) ASU – autospecială/autospecializată uşoară;
e) AU – autoutilitară uşoară;
f) CAEN – Clasificarea activităţilor din economia naţională;
g) CO2 – dioxid de carbon;
h) DRPCIV – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;
i) g/km – grame per kilometru;
j) PSIPAN – Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
k) TVA – taxa pe valoarea adăugată.


ARTICOLUL 3
Obiectul, scopul şi obiectivele programului

(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi, mai puţin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.
(2) Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin înnoirea Parcului auto naţional.
(3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:
a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la autovehiculele uzate;
b) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele uzate;
c) prevenirea generării deşeurilor şi atingerea obiectivelor privind reutilizarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.
(4) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului ghid:
a) autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006, cu excepţia celui aflat în proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale sau a unei instituţii publice;
b) autovehiculul uzat, cu număr de înmatriculare şi/sau certificat de înmatriculare modele/model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006.

ARTICOLUL 4
Indicatorii de performanţă şi eficienţă a programului

Indicatorul de performanţă a programului îl reprezintă numărul de autovehicule uzate casate.

ARTICOLUL 5
Caracterul programului şi aria geografică de aplicare

Programul are caracter anual şi se aplică la nivel naţional.

ARTICOLUL 6
Sursa de finanţare şi suma prevăzută pentru derularea programului

(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.
(2) Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

ARTICOLUL 7
Prima de casare

(1) Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se adaugă câte un eco-bonus în valoare de 500 lei, dar nu mai mult de două eco-bonusuri cumulate, pentru fiecare din următoarele caracteristici:
a) la achiziţionarea unui autovehicul nou încadrat în norma de poluare Euro 6;
b) la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km;
c) la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.
(2) Prima de casare este exprimată printr-un tichet valoric, denumit în continuare tichet. Modelul tichetului este prevăzut în anexa nr. 1.
(3) Stabilirea necesarului de tichete, costurile generate cu tipărirea şi livrarea acestora, precum şi urmărirea mişcării stocurilor de tichete tipărite, distribuite, eliberate, restituite sau depuse spre decontare sunt în sarcina Autorităţii.
(4) Pentru un autovehicul uzat, predat spre casare, se eliberează un singur tichet.
(5) Pentru achiziţionarea unui autovehicul nou se poate utiliza un singur tichet. Este exclus cumulul de tichete pentru achiziţionarea unui autovehicul nou.
(6) Se pot achiziţiona mai multe autovehicule noi, în condiţiile stipulate la alin. (5).
(7) La achiziţionarea unui autovehicul nou şi ale cărui caracteristici sunt menţionate în cuprinsul alin. (1), proprietarul poate beneficia, pe lângă prima de casare, de o reducere în cuantum de maximum 1.000 lei, rezultată prin cumulul a cel mult două eco-bonusuri.
(8) Acordarea eco-bonusului se stabileşte în baza caracteristicilor autovehiculului nou-comercializat şi cuprinse în certificatul de conformitate a acestuia.
(9) Pentru acordarea eco-bonusului prevăzut la alin. (1) lit. b) se ia în considerare cantitatea de emisii generată în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou.
(10) Proprietarul care a obţinut tichet îl poate ceda unei alte persoane fizice împreună cu documentele aferente. Eco-bonusul nu poate face obiectul cedării, beneficiarul exclusiv al acestuia fiind persoana care achiziţionează autovehiculul nou.
(11) Prima de casare se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare cu TVA al autovehiculului nou, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către proprietar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.
(12) Acordarea primei de casare proprietarului operator economic se face în baza schemei intitulate “Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
(13) Schema de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii şi se transmite în termenul legal, spre informare, Consiliului Concurenţei.
(14) În situaţia în care, în urma procesului de analiză, proprietarul prevăzut la alin. (12) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, Autoritatea, prin structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

ARTICOLUL 8
Condiţii de acordare a primei de casare

(1) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a predat autovehiculul uzat unui colector validat şi a obţinut certificatul de distrugere;
b) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;
c) a prezentat colectorului validat dovada radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat şi a obţinut tichetul pe numele său;
d) s-a înscris la un producător validat în baza tichetului şi a documentelor aferente, obţinând nota de înscriere;
e) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.
(2) Beneficiază de prima de casare orice persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are domiciliul sau reşedinţa în România;
b) i-au fost cedate de către un proprietar persoană fizică tichetul şi documentele aferente;
c) s-a înscris la un producător validat în baza tichetului şi a documentelor aferente dobândite potrivit lit. b), obţinând nota de înscriere;
d) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.
(3) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană juridică română sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare;
b) a predat la un colector validat autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de distrugere;
c) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;
d) a prezentat colectorului validat dovada radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat şi a obţinut tichetul;
e) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehiculul nou, în baza tichetului şi a documentelor aferente, obţinând nota de înscriere;
f) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.
(4) În cazul proprietarului prevăzut la alin. (3) este exclusă cedarea către o altă persoană, fizică sau juridică, ori dobândirea de la o altă persoană, fizică sau juridică, a tichetului şi documentelor aferente.
(5) De la momentul dobândirii tichetului însoţit de documentele aferente, persoana fizică prevăzută la alin. (2) se substituie proprietarului pe al cărui nume a fost eliberat tichetul.
(6) Utilizarea tichetului se face în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la eliberarea sa de către colectorul validat, fără a se depăşi însă data de 20 noiembrie a anului în care se desfăşoară programul.
(7) Neutilizarea tichetului în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (6) atrage decăderea proprietarului din dreptul de a beneficia de prima de casare.
(8) Tichetul utilizat în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (6), precum şi documentele aferente nu pot face sub niciun motiv obiectul restituirii, proprietarul urmând să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat la care a efectuat depunerea acestora şi care a eliberat nota de înscriere.

ARTICOLUL 9
Sesiunea de înscriere în vederea validării sau acceptării

(1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării colectorilor ori producătorilor şi a acceptării proprietarilor persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică.
(2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
(3) Dispoziţia prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere.
(4) Prin dispoziţia de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării colectorilor se stabileşte şi numărul maxim al punctelor de lucru pentru care colectorii pot solicita validarea în program.
(5) Prin dispoziţia de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării producătorilor se stabilesc şi sumele destinate finanţării în cadrul programului pe categorii de proprietari eligibili.
(6) Pe parcursul derulării programului, orice modificare a sumelor destinate finanţării pe categorii de proprietari eligibili se face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

CAPITOLUL II
Categoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate şi participarea în cadrul programului

SECŢIUNEA 1
Colectorul

ARTICOLUL 10
Eligibilitate

(1) Este eligibil să participe în cadrul programului colectorul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
a) este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
b) are ca obiect de activitate: colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz (conform CAEN rev. 2, cod 4677, 3831 şi 3832); colectarea vehiculelor scoase din uz (conform CAEN rev. 2, cod 4677), tratarea acestora realizându-se în baza unui contract încheiat cu un operator economic cu personalitate juridică română, având ca obiect de activitate tratarea vehiculelor scoase din uz, şi aflat în lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM;
c) îndeplineşte cerinţele minime impuse activităţii desfăşurate şi prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
d) deţine autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării activităţii şi emite certificate de distrugere a vehiculelor scoase din uz;
e) se află inclus în lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM;
f) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
g) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
h) nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
i) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
j) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
k) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. j) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
l) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
m) în cadrul sesiunilor precedente ale programului a respectat în integralitate prevederile ghidului în vigoare la momentul desfăşurării acestora şi nu a încălcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea;
(2) Colectorul care întruneşte cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) poate depune dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere a colectorilor.

ARTICOLUL 11
Conţinutul dosarului de validare

Dosarul de validare a colectorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de validare a colectorului, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 2, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare a colectorului este semnată de către o persoană împuternicită;
c) actul de identitate a reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate a persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”;
e) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social colectorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare şi în care să fie menţionate: atributele de identificare a colectorului, codul de identificare fiscală (codul unic de înregistrare), reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, activităţile autorizate, situaţia juridică, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru;
f) certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social colectorul, în copie certificată “conform cu originalul”;
g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de cazier judiciar al colectorului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
j) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
k) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social colectorul, precum şi, după caz, certificatul de atestare fiscală emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială funcţionează punctul/punctele de lucru menţionat/menţionate în cererea de validare, aflate în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copii legalizate;
l) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
m) autorizaţia de mediu emisă de către agenţia pentru protecţia mediului competentă teritorial, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în copie certificată “conform cu originalul”, pentru fiecare punct de lucru menţionat în cererea de validare;
n) în cazul colectorului care desfăşoară activităţi de colectare şi tratare, avizul de funcţionare emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în copie certificată “conform cu originalul”, pentru fiecare punct de lucru la care se realizează tratarea şi care este menţionat în cererea de validare;
o) în cazul colectorului care desfăşoară activităţi de colectare şi tratare, autorizaţia tehnică emisă de către Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în copie certificată “conform cu originalul”, pentru fiecare punct de lucru la care se realizează tratarea şi care este menţionat în cererea de validare;
p) în cazul colectorului care desfăşoară doar activităţi de colectare, contractul în baza căruia se asigură tratarea vehiculelor scoase din uz colectate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în copie certificată “conform cu originalul”.

ARTICOLUL 12
Depunerea dosarului de validare

(1) Dosarul de validare se depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.
(2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
(3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
a) denumirea completă a colectorului, adresa sediului social şi numărul punctelor de lucru pentru care se solicită validarea;
b) titlul: “Dosar de validare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . ” – colector;
c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.
(4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de validare, acesta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.

ARTICOLUL 13
Validarea colectorului

(1) Validarea colectorului are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie de validare.
(2) Comisia de validare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
(3) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate, completând grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii colectorului, prevăzută în anexa nr. 3.
(4) Atrag respingerea dosarului de validare:
a) nerespectarea de către colector, în cadrul sesiunilor precedente ale programului, a prevederilor ghidului în vigoare la momentul desfăşurării acestora şi/sau încălcarea clauzelor stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea (în baza referatului cu propunere de respingere transmis comisiei de validare de către direcţia de specialitate responsabilă cu implementarea programului);
b) solicitarea validării unui număr mai mare de puncte de lucru decât cel stabilit conform art. 9 alin. (4);
c) depunerea de către colector a mai multor dosare de validare, contrar prevederilor art. 12 alin. (1);
d) contractul care, deşi prezentat ca fiind încheiat în vederea asigurării tratării vehiculelor scoase din uz colectate, stipulează un cu totul alt obiect decât asigurarea tratării acestora; respingerea dosarului de validare are loc şi în cazul în care, din două sau mai multe contracte prezentate, unul singur are un cu totul alt obiect decât asigurarea tratării vehiculelor scoase din uz colectate;
e) documentul care este ilizibil sau care conţine ştersături ori modificări, precum şi cel incomplet sau care conţine date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea;
f) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
g) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.
(5) Cu condiţia îndeplinirii şi a celorlalte criterii, colectorul poate fi validat în situaţia în care, din două sau mai multe puncte de lucru menţionate în cererea de validare, cel puţin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmând ca pentru acesta să obţină validarea.
(6) Comisia de validare înaintează comitetului director al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând:
a) colectorii propuşi spre validare cu punctele de lucru care au îndeplinit criteriile de eligibilitate;
b) colectorii respinşi în urma analizei, cu indicarea motivelor respingerii.
(7) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând colectorii propuşi spre validare cu punctele de lucru care au îndeplinit criteriile de eligibilitate. Comitetul director analizează şi aprobă centralizatorul conţinând colectorii respinşi de comisia de validare.
(8) Comitetul de avizare aprobă validarea colectorilor în baza propunerii comitetului director.
(9) Lista colectorilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării de către comitetul director.
(10) În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării validării colectorilor de către comitetul de avizare, comisia de validare înaintează direcţiei de specialitate responsabile cu implementarea programului dosarele de validare aprobate, în vederea perfectării protocoalelor de distribuire a tichetelor.

ARTICOLUL 14
Protocolul de distribuire a tichetelor valorice

(1) Protocolul de distribuire a tichetelor valorice, denumit în continuare protocol, reprezintă actul juridic în baza căruia Autoritatea distribuie tichete colectorului validat, iar acesta le eliberează proprietarilor.
(2) Colectorul validat încheie cu Autoritatea câte un protocol pentru fiecare punct de lucru care a îndeplinit criteriile de eligibilitate.
(3) Prin protocol se stabilesc:
a) atributele de identificare a colectorului validat, precum şi atributele de identificare a punctului de lucru;
b) modalităţile, condiţiile şi termenele de distribuire, eliberare şi restituire a tichetelor destinate utilizării în cadrul programului;
c) termenul şi condiţiile în care se desfăşoară redistribuirea tichetelor;
d) perioada şi condiţiile în care se desfăşoară regularizarea stocului de tichete distribuite;
e) drepturile şi obligaţiile Autorităţii, precum şi drepturile şi obligaţiile colectorului validat.
(4) Modelul de protocol este prevăzut în anexa nr. 4.
(5) Până la momentul perfectării protocolului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de protocol, ulterior, orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.
(6) Protocolul se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
(7) Protocolul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.
(8) Se consideră renunţare la calitatea de colector validat neprezentarea colectorului pentru semnarea protocolului într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data stabilită şi comunicată acestuia de către Autoritate.
(9) Din partea colectorului validat, protocolul se semnează de către reprezentantul legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original.
(10) La data perfectării protocolului, însă ulterior semnării acestuia, Autoritatea furnizează colectorului validat parola personalizată de acces în aplicaţia PSIPAN.
(11) Lista colectorilor validaţi care au încheiat protocoale cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
(12) Lista prevăzută la alin. (11) trebuie să conţină o rubrică special destinată evidenţierii numărului de tichete distribuite fiecărui colector validat.

ARTICOLUL 15
Distribuirea tichetelor destinate proprietarilor persoane fizice

(1) În cadrul prezentului articol, pentru simplificare, prin sintagma unitate teritorială se înţelege un judeţ sau municipiul Bucureşti.
(2) În vederea efectuării primei distribuiri, Autoritatea alocă un număr de tichete fiecărei unităţi teritoriale, în raport cu numărul autovehiculelor uzate aflat în evidenţele DRPCIV. Tichetele alocate la nivelul fiecărei unităţi teritoriale sunt repartizate de către Autoritate în mod egal între punctele de lucru aparţinând colectorilor validaţi şi situate în respectiva unitate teritorială. Pentru alocarea şi repartizarea tichetelor se utilizează următoarele formule:
NNTV/NNAU = k;

NTAU x k = NTTV;

NTTV/NTPL = NRPL,

unde termenii de mai sus reprezintă:
NNTV – numărul de tichete disponibil la nivel naţional pentru persoane fizice;
NNAU – numărul de autovehicule uzate la nivel naţional;
k – coeficientul de alocare a tichetelor;
NTAU – numărul de autovehicule uzate la nivelul unităţii teritoriale;
NTTV – numărul de tichete alocat unităţii teritoriale;
NTPL – numărul de puncte de lucru validate, situate în unitatea teritorială;
NRPL – numărul de tichete repartizat fiecărui punct de lucru validat, situat în unitatea teritorială.
(3) Distribuirea tichetelor se face de către Autoritate, prin direcţia de specialitate responsabilă cu implementarea programului, numai după perfectarea protocolului şi în baza primei cereri de distribuire depuse de către colectorul validat. Formularul cererii de distribuire a tichetelor valorice este prevăzut în anexa nr. 5.
(4) În baza primei cereri de distribuire, Autoritatea poate distribui cel mult 25% din numărul de tichete repartizat potrivit prevederilor alin. (2).
(5) Prima distribuire a tichetelor se face în baza prezentării de către colectorul validat a următoarelor documente:
a) actul de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, actul de identitate a persoanei împuternicite, în original şi copie (originalul se restituie);
b) împuternicirea notarială, în original, în cazul persoanei împuternicite;
c) cererea de distribuire a tichetelor, în original.
(6) După efectuarea primei distribuiri a tichetelor, încetează starea de egalitate între punctele de lucru instituită conform alin. (2), aceasta având ca efect posibilitatea depunerii de către colectorul validat a unor noi cereri de distribuire a tichetelor, în mod succesiv, dar numai în condiţiile în care a eliberat toate tichetele distribuite de către Autoritate în baza cererii de distribuire depuse anterior.
(7) Distribuirea tichetelor solicitate conform alin. (6) se face din stocul disponibil la nivel naţional pentru persoanele fizice şi până la epuizarea acestuia.
(8) În baza cererii de distribuire depuse conform alin. (6), Autoritatea poate distribui cel mult 200 de tichete.
(9) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (5), la cererea de distribuire a tichetelor colectorul validat este obligat să anexeze şi raportul privind tichetele eliberate proprietarilor persoane fizice, pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare filă de către reprezentantul său legal ori de către persoana împuternicită de către acesta; raportul se certifică “conform aplicaţiei PSIPAN” de către personalul responsabil cu administrarea sistemului informatic al Autorităţii.
(10) Raportul privind tichetele eliberate proprietarilor persoanelor fizice trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) numărul şi data protocolului;
b) atributele de identificare a colectorului validat: denumire, număr de înregistrare în registrul comerţului, cod de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail; denumirea punctului de lucru, cod de identificare fiscală (dacă este cazul), adresa, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail;
c) tichet: seria, numărul şi data eliberării;
d) certificat de distrugere: seria, numărul şi data eliberării;
e) certificat de radiere: seria, numărul, data eliberării şi emitentul;
f) proprietar: nume şi prenume, cod numeric personal, act de identitate (tip, serie şi număr), adresa de domiciliu sau reşedinţă, număr de telefon/fax, adresa de e-mail;
g) autovehicul uzat: categoria de folosinţă (M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU), marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, data înmatriculării pe numele proprietarului, numărul certificatului de înmatriculare, seria cărţii de identitate;
h) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, depus de către proprietar: număr de înregistrare, data eliberării şi denumirea autorităţii publice locale emitente;
i) numele şi prenumele reprezentantului legal al colectorului validat sau ale persoanei împuternicite de către acesta, semnătura şi data întocmirii.
(11) Distribuirea tichetelor se concretizează prin încheierea procesului-verbal de distribuire a tichetelor valorice, al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 6.
(12) Cererea de distribuire a tichetelor este nulă în următoarele situaţii:
a) numărul de tichete solicitat de colectorul validat depăşeşte numărul de tichete pe care Autoritatea îl poate distribui potrivit alin. (4) sau, după caz, alin. (8);
b) stocul destinat persoanelor fizice este epuizat la data depunerii cererii;
c) cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (5), la cererea de distribuire nu a fost anexat raportul privind tichetele eliberate proprietarilor persoane fizice;
d) cererea este formulată şi/sau depusă de către o persoană care nu deţine calitatea de reprezentant legal al colectorului validat ori de împuternicit al acestuia;
e) cuprinsul cererii este ilizibil sau este alterat prin ştersături, modificări şi/ori completări.
(13) Cererea de distribuire însoţită de documentele prevăzute la alin. (5) şi (9) se depune la direcţia de specialitate responsabilă cu implementarea programului. După aprobare, cererea de distribuire se înregistrează la registratura Autorităţii.
(14) Sunt interzise transferul şi/sau schimbul de tichete distribuite de către Autoritate între colectorii validaţi, precum şi transferul şi/ori schimbul de tichete între punctele de lucru aparţinând aceluiaşi colector validat, fără acordul prealabil al Autorităţii.

ARTICOLUL 16
Distribuirea tichetelor destinate persoanelor juridice şi operatorilor economici fără personalitate juridică

(1) Proprietarul persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică poate solicita tichetul numai după includerea sa în lista proprietarilor acceptaţi, publicată pe pagina de internet a Autorităţii.
(2) Solicitarea tichetului se face în scris către unul dintre colectorii validaţi care au încheiat protocol cu Autoritatea.
(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) trebuie să cuprindă:
a) atributele de identificare a proprietarului: denumire, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, după caz, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail);
b) datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosinţă (M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU), marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, data înmatriculării pe numele proprietarului, numărul certificatului de înmatriculare, seria cărţii de identitate a autovehiculului uzat);
c) precizarea potrivit căreia proprietarul doreşte predarea autovehiculului uzat la colectorul validat având următoarele atribute de identificare: denumire, număr de înregistrare în registrul comerţului, cod de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail; denumirea punctului de lucru, cod de identificare fiscală (dacă este cazul), adresa, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail;
d) suma aprobată de către Autoritate cu titlu de primă de casare, numărul de tichete solicitat şi indicarea poziţiei din lista proprietarilor acceptaţi publicată pe pagina de internet a Autorităţii;
e) precizarea faptului că autovehiculul uzat va fi predat în custodia colectorului validat ulterior distribuirii tichetului de către Autoritate;
f) numele şi prenumele reprezentantului legal al proprietarului sau ale persoanei împuternicite de către acesta, semnătura şi data întocmirii.
(4) Colectorul validat căruia îi este adresată solicitarea prevăzută la alin. (2) o înregistrează la sediul său social, după care o prezintă la Autoritate, împreună cu:
a) cererea de distribuire a tichetelor înregistrată la registratura Autorităţii;
b) actul de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, actul de identitate a persoanei împuternicite, în original şi copie (originalul se restituie);
c) împuternicirea notarială, în original, în cazul persoanei împuternicite;
d) raportul privind tichetele eliberate proprietarilor persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică, dacă acesta nu a fost depus la o dată anterioară.
(5) Raportul privind tichetele eliberate proprietarilor persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică va conţine, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
a) numărul şi data protocolului;
b) atributele de identificare a colectorului validat: denumire, număr de înregistrare în registrul comerţului, cod de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail; denumirea punctului de lucru, cod de identificare fiscală (dacă este cazul), adresa, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail;
c) tichet: seria, numărul şi data eliberării;
d) certificat de distrugere: seria, numărul şi data eliberării;
e) certificat de radiere: seria, numărul, data eliberării şi emitentul;
f) proprietar: denumire, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, după caz, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, număr de telefon/fax, adresa de e-mail;
g) autovehicul uzat: categoria de folosinţă (M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU), marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, data înmatriculării pe numele proprietarului, numărul certificatului de înmatriculare, seria cărţii de identitate;
h) numele şi prenumele reprezentantului legal al colectorului validat sau ale persoanei împuternicite de către acesta, semnătura şi data întocmirii.
(6) Colectorul validat poate depune o nouă cerere de distribuire a tichetelor destinate proprietarilor persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică, numai în condiţiile în care a eliberat toate tichetele distribuite de către Autoritate în baza cererii de distribuire depuse anterior.
(7) Distribuirea tichetelor se realizează de către Autoritate, prin direcţia de specialitate responsabilă cu implementarea programului.
(8) Distribuirea tichetelor solicitate se face numai în limita stocului alocat de către Autoritate proprietarilor persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică.
(9) Distribuirea tichetelor se concretizează prin încheierea procesului-verbal de distribuire a tichetelor.
(10) Cererea de distribuire a tichetelor este nulă în următoarele situaţii:
a) colectorul nu prezintă solicitarea formulată de către proprietar;
b) colectorul validat solicită un număr de tichete mai mare decât cel la care este îndrituit proprietarul;
c) nu a fost depus raportul privind tichetele eliberate proprietarilor persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică;
d) cererea este formulată şi/sau depusă de către o persoană care nu deţine calitatea de reprezentant legal al colectorului validat ori de împuternicit al acestuia;
e) cuprinsul cererii este ilizibil sau este alterat prin ştersături, modificări şi/ori completări.
(11) Interdicţia prevăzută la art. 15 alin. (14) se aplică întocmai şi în cazul tichetelor destinate proprietarilor persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică.

ARTICOLUL 17
Rezervarea tichetului

(1) Colectorul validat poate rezerva tichetul pentru un proprietar numai în perioada prevăzută în cuprinsul protocolului şi numai după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) colectorului i-au fost distribuite tichete de către Autoritate;
b) colectorul validat a preluat în custodie autovehiculul uzat şi a încheiat cu proprietarul un proces-verbal de custodie;
c) colectorul validat a introdus în aplicaţia PSIPAN informaţiile privind proprietarul şi autovehiculul uzat;
d) aplicaţia PSIPAN a confirmat informaţiile privind proprietarul şi autovehiculul uzat.
(2) La data preluării în custodie a autovehiculului uzat, colectorul validat introduce în aplicaţia PSIPAN următoarele informaţii:
a) numărul şi data încheierii procesului-verbal de custodie;
b) atributele de identificare a proprietarului (după caz: nume şi prenume, cod numeric personal, act de identitate, adresa de domiciliu sau reşedinţă, număr de telefon/fax, adresa de e-mail; denumire, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/ tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, număr de telefon/fax, adresa de e-mail);
c) datele de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, data înmatriculării pe numele proprietarului, numărul certificatului de înmatriculare, seria cărţii de identitate);
d) în cazul proprietarului persoană fizică: numărul de înregistrare şi data eliberării certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente;
e) în situaţia reprezentării proprietarului persoană fizică: atributele de identificare a împuternicitului (nume şi prenume, cod numeric personal, act de identitate, adresa de domiciliu sau reşedinţă, numărul şi data încheierii de autentificare a împuternicirii notariale şi denumirea biroului notarului public).
(3) În cazul proprietarului persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică, introducerea informaţiilor în aplicaţia PSIPAN se face numai după distribuirea de către Autoritate a tichetului destinat acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 16.
(4) Introducerea în aplicaţia PSIPAN a informaţiilor privind proprietarul şi autovehiculul uzat nu exonerează colectorul validat de răspunderea care îi revine în ceea ce priveşte verificarea autenticităţii şi conţinutului documentelor prezentate, a stării şi datelor de identificare a autovehicului uzat preluat în custodie, precum şi a identităţii şi calităţii persoanei care îl predă.
(5) După introducerea informaţiilor prevăzute la alin. (2), în aceeaşi zi, colectorul validat solicită aplicaţiei PSIPAN lansarea verificării acestora. De la momentul solicitării, aplicaţia PSIPAN face imposibilă modificarea şi/sau completarea informaţiilor introduse.
(6) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării menţionată la alin. (5), aplicaţia PSIPAN verifică informaţiile privind proprietarul şi autovehiculul uzat şi confirmă sau infirmă corectitudinea şi realitatea acestora, cu afişarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afişează motivul care stă la baza acesteia.
(7) Colectorul validat are obligaţia de a urmări zilnic situaţia confirmărilor sau infirmărilor generate de aplicaţia PSIPAN.
(8) La data confirmării sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, colectorul validat rezervă tichetul în aplicaţia PSIPAN, prin introducerea seriei şi numărului acestuia. Colectorul validat comunică proprietarului faptul că în urma rezultatului verificării informaţiilor a fost rezervat tichetul, precum şi faptul că are la dispoziţie un termen de maximum 10 zile lucrătoare pentru a se prezenta în vederea eliberării acestuia. Termenul de 10 zile lucrătoare se calculează de la data afişării confirmării.
(9) În situaţia infirmării, la data afişării acesteia ori cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, colectorul validat verifică mai întâi existenţa unei eventuale erori cauzate de introducerea greşită şi/sau incompletă a informaţiilor de către personalul propriu, iar dacă se constată existenţa unei astfel de situaţii, procedează astfel:
a) comunică de îndată acest fapt proprietarului, precum şi Autorităţii, căreia îi solicită aprobarea în vederea corectării erorii introduse în aplicaţia PSIPAN;
b) imediat după efectuarea corecturii în aplicaţia PSIPAN, solicită acesteia o nouă verificare a informaţiilor introduse; acest fapt se comunică proprietarului, precum şi Autorităţii.
(10) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării prevăzute la alin. (9) lit. b), aplicaţia PSIPAN verifică informaţiile privind proprietarul şi autovehiculul uzat şi afişează rezultatul, după cum urmează:
a) fie confirmă corectitudinea şi realitatea informaţiilor, cu afişarea datei confirmării, situaţie în care colectorul validat va proceda în conformitate cu prevederile alin. (8);
b) fie infirmă, din nou, corectitudinea şi realitatea informaţiilor, situaţie care atrage excluderea proprietarului din program, fapt ce va fi comunicat acestuia de către colectorul validat la data afişării infirmării sau în următoarea zi lucrătoare.
(11) În situaţia infirmării dintr-un motiv independent de colectorul validat, la data afişării acesteia sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, proprietarul va fi informat asupra rezultatului verificării şi îi va fi acordat un termen de maximum 5 zile lucrătoare pentru remedierea cauzei şi, după caz, depunerea documentului doveditor. Termenul se calculează de la data afişării infirmării.
(12) La data comunicării de către proprietar a remedierii cauzei care a generat infirmarea şi, după caz, a depunerii documentului doveditor sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, colectorul validat procedează astfel:
a) transmite acest fapt Autorităţii, căreia îi solicită aprobarea în vederea efectuării modificărilor şi/sau completărilor corespunzătoare în aplicaţia PSIPAN;
b) imediat după efectuarea modificărilor şi/sau completărilor în aplicaţia PSIPAN, solicită acesteia o nouă verificare a informaţiilor introduse; acest fapt se comunică proprietarului, precum şi Autorităţii.
(13) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării prevăzută la alin. (12) lit. b), aplicaţia PSIPAN verifică informaţiile privind proprietarul şi autovehiculul uzat şi afişează rezultatul, astfel:
a) fie confirmă corectitudinea şi realitatea informaţiilor, cu afişarea datei confirmării, situaţie în care colectorul validat va proceda în conformitate cu prevederile alin. (8);
b) fie infirmă, din nou, corectitudinea şi realitatea informaţiilor, situaţie care atrage excluderea proprietarului din program, fapt ce va fi comunicat acestuia la data afişării infirmării sau în următoarea zi lucrătoare.
(14) În situaţiile prevăzute la alin. (10) lit. b) şi alin. (13) lit. b), colectorul validat restituie proprietarului autovehiculul uzat împreună cu documentele depuse şi poate iniţia preluarea în custodie a altui autovehicul uzat.
(15) Responsabilitatea în ceea ce priveşte corectitudinea şi realitatea datelor introduse în aplicaţia PSIPAN aparţine, în integralitate, colectorului validat.
(16) Nerespectarea de către proprietar a termenului prevăzut la alin. (8) determină anularea rezervării tichetului. În această situaţie, colectorul validat restituie proprietarului autovehiculul uzat împreună cu documentele depuse şi poate iniţia preluarea în custodie a altui autovehicul uzat.
(17) Certificatul de distrugere se eliberează conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.
(18) Eliberarea certificatului de distrugere se face în termenul prevăzut la alin. (8). La data eliberării certificatului de distrugere, colectorul validat achită proprietarului, la preţul de piaţă valabil la data respectivă, contravaloarea deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculul uzat predat şi emite în acest sens documentul care atestă plata.
(19) Preluarea în custodie a autovehiculului uzat, rezervarea tichetului, precum şi eliberarea certificatului de distrugere nu pot fi condiţionate de achitarea unor sume de bani sau de efectuarea de alte prestaţii de către proprietar.


ARTICOLUL 18
Eliberarea tichetului

(1) Colectorul validat poate elibera tichet proprietarului numai în perioada prevăzută în cuprinsul protocolului şi numai după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) în aplicaţia PSIPAN a fost rezervat un tichet pe numele proprietarului, conform prevederilor art. 17;
b) colectorul validat a eliberat proprietarului certificatul de distrugere;
c) proprietarul a radiat autovehiculul uzat din evidenţa circulaţiei şi a prezentat colectorului validat certificatul de radiere.
(2) Tichetul se eliberează în maximum 10 zile lucrătoare de la data confirmării de către aplicaţia PSIPAN a corectitudinii şi realităţii informaţiilor privind proprietarul şi autovehiculul uzat.
(3) Tichetul se eliberează completat corect şi integral, fără ştersături şi nedeteriorat.
(4) La data eliberării tichetului, colectorul validat introduce în aplicaţia PSIPAN următoarele informaţii:
a) data eliberării tichetului;
b) numărul şi data eliberării certificatului de distrugere a autovehiculului uzat;
c) numărul şi data certificatului de radiere a autovehiculului uzat şi denumirea serviciului public comunitar emitent.
(5) Colectorul validat răspunde de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în cuprinsul tichetului eliberat.
(6) Eliberarea tichetului valoric nu poate fi condiţionată de achitarea unor sume de bani sau de efectuarea de alte prestaţii de către proprietar.

ARTICOLUL 19
Redistribuirea şi regularizarea stocului de tichete distribuite

(1) În cadrul prezentului articol, pentru simplificare, prin sintagma unitate teritorială se înţelege judeţul sau municipiul Bucureşti.
(2) Tichetele destinate proprietarilor persoane fizice şi neeliberate în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data distribuirii se restituie Autorităţii pentru redistribuire, în caz contrar Autoritatea procedând la anularea tichetelor şi excluderea din program a colectorului validat. În situaţia excluderii din program a colectorului validat, tichetele eliberate în termen rămân valabile.
(3) Tichetele restituite sunt redistribuite pe bază de cerere de distribuire colectorului validat care a eliberat în termenul prevăzut la alin. (2) toate tichetele distribuite de către Autoritate în baza cererii de distribuire depuse anterior.
(4) În baza cererii de distribuire prevăzute la alin. (3), Autoritatea poate distribui cel mult 200 de tichete.
(5) Regularizarea stocului de tichete distribuite se desfăşoară în perioada stabilită de către Autoritate şi prevăzută în cuprinsul protocolului. Autoritatea poate stabili mai multe perioade în care pot avea loc regularizări ale stocului de tichete distribuite.
(6) Regularizarea stocului de tichete distribuite constă în:
a) restricţionarea accesului colectorului validat la aplicaţia PSIPAN;
b) prezentarea rapoartelor privind tichetele eliberate proprietarilor, dacă acestea nu au fost depuse până la regularizare; rapoartele se prezintă separat, pe categorii de proprietari: un raport pentru persoanele fizice şi un raport pentru persoanele juridice şi operatorii economici fără personalitate juridică;
c) restituirea tichetelor, în situaţia în care colectorul validat nu a eliberat până la data stabilită prin protocol toate tichetele care i-au fost distribuite de către Autoritate în baza ultimei cereri de distribuire şi chiar dacă nu a expirat termenul prevăzut la alin. (2);
d) excluderea din program a colectorului validat aflat în situaţia prevăzută la lit. c); în acest caz, tichetele eliberate, precum şi cele rezervate până la data stabilită prin protocol rămân valabile; excluderea colectorului validat din program are loc, de drept, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi, la data la care expiră termenul de rezervare a ultimului tichet introdus de către acesta în aplicaţia PSIPAN;
e) realocarea şi repartizarea tichetelor nedistribuite, precum şi a celor restituite, în condiţii similare celor prevăzute la art. 15 alin. (2).
(7) Nedepunerea rapoartelor privind tichetele eliberate proprietarilor, dacă acestea nu au fost prezentate până la regularizare, atrage excluderea din program a colectorului validat.
(8) Nerestituirea, în perioada stabilită pentru regularizare, a tichetelor care nu au fost eliberate până la data stabilită prin protocol atrage excluderea din program a colectorului validat, anularea tichetelor nerestituite, precum şi anularea tichetelor rezervate, chiar dacă pentru acestea din urmă au fost emise certificate de distrugere.

ARTICOLUL 20
Restituirea tichetelor neeliberate

(1) Colectorul validat restituie tichetele în următoarele cazuri:
a) nu a eliberat, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data distribuirii, toate tichetele destinate proprietarilor persoane fizice;
b) nu a eliberat, până la data stabilită prin protocol pentru regularizarea stocului de tichete distribuite, toate tichetele distribuite de către Autoritate în baza ultimei cereri de distribuire;
c) a completat eronat şi/sau a deteriorat tichetul;
d) nu mai îndeplineşte condiţiile legale de funcţionare, se află în procedură de insolvenţă sau faliment, se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, se află sub administrare specială, i-au fost suspendate ori restricţionate activităţile economice sau se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
e) face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. c), precum şi pentru orice altă situaţie similară;
f) la iniţiativa sa;
g) la finalizarea programului.
(2) Termenul de restituire pentru fiecare caz prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin protocol.
(3) Restituirea tichetelor se concretizează prin încheierea procesului-verbal de restituire a tichetelor valorice, al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 7.
(4) În toate cazurile de restituire a tichetelor, colectorul validat prezintă Autorităţii următoarele documentele, cu excepţia cererii de distribuire a tichetelor:
a) actul de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, actul de identitate a persoanei împuternicite, în original şi copie (originalul se restituie);
b) împuternicirea notarială, în original, în cazul persoanei împuternicite;
c) rapoartele privind tichetele eliberate, pe categorii de proprietari: un raport pentru persoanele fizice şi un raport pentru persoanele juridice şi operatorii economici fără personalitate juridică;
d) rapoartele privind tichetele rezervate, pe categorii de proprietari: un raport pentru persoanele fizice şi un raport pentru persoanele juridice şi operatorii economici fără personalitate juridică.
(5) Raportul privind tichetele rezervate proprietarilor persoane fizice va conţine, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
a) numărul şi data protocolului;
b) atributele de identificare a colectorului validat: denumire, număr de înregistrare în registrul comerţului, cod de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail; denumirea punctului de lucru, cod de identificare fiscală (dacă este cazul), adresa, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail;
c) tichet: seria, numărul şi data rezervării;
d) dacă a fost eliberat certificat de distrugere: seria, numărul şi data eliberării acestuia;
e) dacă a fost prezentat certificat de radiere: numărul, data şi denumirea serviciului public comunitar emitent al acestuia;
f) proprietar: nume şi prenume, cod numeric personal, act de identitate (tip, serie şi număr), adresa de domiciliu sau reşedinţă, număr de telefon/fax, adresa de e-mail;
g) autovehicul uzat: categoria de folosinţă (M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU), marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, data înmatriculării pe numele proprietarului, numărul certificatului de înmatriculare, seria cărţii de identitate;
h) dacă a fost prezentat certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local: proprietar, număr de înregistrare, data eliberării şi denumirea autorităţii publice locale emitente;
i) numele şi prenumele reprezentantului legal al colectorului validat sau ale persoanei împuternicite de către acesta, semnătura şi data întocmirii.
(6) Raportul privind tichetele rezervate proprietarilor persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică va conţine, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
a) numărul şi data protocolului;
b) atributele de identificare a colectorului validat: denumire, număr de înregistrare în registrul comerţului, cod de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail; denumirea punctului de lucru, cod de identificare fiscală (dacă este cazul), adresa, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail;
c) tichet: seria, numărul şi data eliberării;
d) dacă a fost eliberat certificat de distrugere: seria, numărul şi data eliberării acestuia;
e) dacă a fost prezentat certificat de radiere: numărul, data şi denumirea serviciului public comunitar emitent al acestuia;
f) proprietar: denumire, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, după caz, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, număr de telefon/fax, adresa de e-mail;
g) autovehicul uzat: categoria de folosinţă (M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU), marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, data înmatriculării pe numele proprietarului, numărul certificatului de înmatriculare, seria cărţii de identitate;
h) numele şi prenumele reprezentantului legal al colectorului validat sau ale persoanei împuternicite de către acesta, semnătura şi data întocmirii.
(7) Rapoartele privind tichetele eliberate proprietarilor, precum şi rapoartele privind tichetele rezervate proprietarilor trebuie prezentate pe suport hârtie, semnate şi ştampilate pe fiecare filă de către reprezentantul legal al colectorului validat ori de către persoana împuternicită de către acesta. Rapoartele se certifică “conform aplicaţiei PSIPAN” de către personalul responsabil cu administrarea sistemului informatic al Autorităţii.

ARTICOLUL 21
Registrul de evidenţă a tichetelor eliberate

(1) Colectorul validat întocmeşte, foloseşte şi păstrează, legate şi paginate, două registre de evidenţă a tichetelor eliberate:
a) un registru pentru evidenţa tichetelor eliberate proprietarilor persoane fizice;
b) un registru pentru evidenţa tichetelor eliberate proprietarilor persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică.
(2) Registrul de evidenţă a tichetelor eliberate conţine următoarele rubrici:
a) număr curent;
b) numele şi prenumele/denumirea proprietarului;
c) adresa de domiciliu/reşedinţă sau adresa sediului/sediului social/sediului profesional al proprietarului, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail;
d) actul de identitate a proprietarului persoană fizică: tip, serie, număr şi emitent; actul de identificare a proprietarului persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică: după caz, act de înfiinţare, certificat de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, certificat de înregistrare în registrul comerţului etc.;
e) codul numeric personal/codul de identificare fiscală al proprietarului;
f) datele de identificare a reprezentatului legal sau a persoanei împuternicite/desemnate/delegate, în cazul proprietarului persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică (numele şi prenumele, codul numeric personal, actul de identitate: tip, serie, număr şi emitent);
g) categoria de folosinţă (M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU), marca şi modelul autovehiculului uzat;
h) numărul de înmatriculare, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România a autovehiculului uzat, anul înmatriculării pe numele proprietarului;
i) numărul de identificare şi seria motorului autovehiculului uzat;
j) capacitatea cilindrică a motorului autovehiculului uzat;
k) masa proprie a autovehiculului uzat;
l) numărul certificatului de înmatriculare a autovehiculului uzat;
m) seria cărţii de identitate a autovehiculului uzat;
n) numărul de înregistrare şi emitentul certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, în cazul proprietarului persoană fizică;
o) date privind alte documente prezentate de către proprietar (după caz, certificat de moştenitor, decizie emisă de autoritatea tutelară, certificat de căsătorie, act administrativ care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, document care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu ori de reşedinţă, împuternicire notarială sau act de desemnare/delegare etc.);
p) seria/numărul şi data eliberării certificatului de distrugere a autovehiculului uzat;
q) seria/numărul, data eliberării şi emitentul certificatului de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;
r) seria şi numărul tichetului, data rezervării în aplicaţia PSIPAN, data eliberării;
s) semnătura proprietarului/reprezentatului legal sau a persoanei împuternicite/desemnate/delegate;
t) numele, prenumele şi semnătura persoanei care completează datele în registrul de evidenţă;
u) observaţii.
(3) Colectorul validat răspunde de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în cuprinsul registrului de evidenţă a tichetelor eliberate.
(4) Registrul de evidenţă a tichetelor valorice eliberate se întocmeşte anual şi se păstrează cel puţin 60 de luni de la data de 31 decembrie a anului de desfăşurare a programului.
(5) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi în termen de 60 de luni de la data de 31 decembrie a anului de desfăşurare a programului, registrul de evidenţă a tichetelor eliberate proprietarilor, precum şi orice alt document care se ataşează acestuia.

SECŢIUNEA a 2-a
Producătorul

ARTICOLUL 22
Eligibilitate

(1) Este eligibil producătorul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
a) este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
b) are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare, sub 3,5 tone (conform CAEN rev. 2, cod 4511);
c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
f) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 “Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”, în caz contrar, producătorul angajându-se ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea;
g) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
h) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. g) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
i) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
j) în cadrul sesiunilor precedente ale programului a respectat în integralitate prevederile ghidului în vigoare la momentul desfăşurării acestora şi nu a încălcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea.
(2) Producătorul care întruneşte, cumulativ, criteriile de eligibilitate poate depune dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere a producătorilor.

ARTICOLUL 23
Conţinutul dosarului de validare

Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de validare a producătorului, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 8, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”;
e) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare, şi în care să fie menţionate: atributele de identificare a producătorului, codul de identificare fiscală (codul unic de înregistrare), reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, activităţile autorizate, situaţia juridică, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru;
f) certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în copie certificată “conform cu originalul”;
g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de cazier judiciar al producătorului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
j) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social producătorul, precum şi, după caz, certificatul de atestare fiscală emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială funcţionează punctul/punctele de lucru menţionat/menţionate în cererea de validare, aflate în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copii legalizate;
k) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
l) actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată “conform cu originalul”;
m) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 “Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”, în copie certificată “conform cu originalul”; prin excepţie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea, conform celor declarate în cererea de validare, în original şi în copie certificată “conform cu originalul”; originalul se restituie;”.


ARTICOLUL 24
Depunerea dosarului de validare

(1) Dosarul de validare se depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.
(2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
(3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
a) denumirea completă a producătorului şi adresa sediului social;
b) titlul: “Dosar de validare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul. . . . . . . . ” – producător;
c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.
(4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de validare, acesta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.


ARTICOLUL 25
Validarea producătorului

(1) Validarea producătorului are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie de validare.
(2) Comisia de validare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
(3) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate, completând grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului, prevăzută în anexa nr. 9.
(4) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
a) nerespectarea de către producător, în cadrul sesiunilor precedente ale programului, a prevederilor ghidului în vigoare la momentul desfăşurării acestora şi/sau încălcarea clauzelor stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea (în baza referatului cu propunere de respingere transmis comisiei de către direcţia de specialitate responsabilă cu implementarea programului);
b) depunerea de către producător a mai multor dosare de validare, contrar prevederilor art. 24 alin. (1);
c) documentul care este ilizibil sau care conţine ştersături ori modificări, precum şi cel incomplet sau care conţine date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea;
d) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
e) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.
(5) Comisia de validare înaintează comitetului director al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând producătorii propuşi spre validare şi producătorii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(6) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând producătorii propuşi spre validare. Comitetul director analizează şi aprobă centralizatorul conţinând producătorii propuşi spre respingere.
(7) Comitetul de avizare aprobă validarea producătorilor în baza propunerii comitetului director.
(8) Lista producătorilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării de către comitetul director.
(9) În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării validării producătorilor de către comitetul de avizare, comisia de validare înaintează direcţiei de specialitate responsabile cu implementarea programului dosarele de validare aprobate, în vederea perfectării contractelor de finanţare nerambursabilă.

ARTICOLUL 26
Contractul de finanţare nerambursabilă

(1) Contractul de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic în temeiul căruia Autoritatea asigură producătorului validat decontarea primelor de casare acordate proprietarilor în cadrul programului.
(2) Prin contract se stabilesc:
a) marca de autovehicul nou comercializat prin program, inclusiv sistemul de propulsie al acestuia;
b) data depunerii documentelor necesare decontării;
c) drepturile şi obligaţiile Autorităţii, precum şi drepturile şi obligaţiile producătorului validat.
(3) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 10.
(4) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior, orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.
(5) Contractul se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.
(7) Se consideră renunţare la calitatea de producător validat neprezentarea producătorului pentru semnarea contractului într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data stabilită şi comunicată acestuia de către Autoritate.
(8) Din partea producătorului validat contractul se semnează de către reprezentantul legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original.
(9) La data perfectării contractului, însă ulterior semnării acestuia, Autoritatea furnizează producătorului validat parola, personalizată, de acces în aplicaţia PSIPAN.
(10) Lista producătorilor validaţi care au încheiat contracte cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
(11) Lista prevăzută la alin. (10) va cuprinde o rubrică special destinată evidenţierii mărcilor de autovehicule noi comercializate prin program, cu indicarea sistemelor de propulsie a acestora.

ARTICOLUL 27
Decontarea primei de casare

(1) Decontarea primelor de casare se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza cererii de decontare al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 11. Decontarea se efectuează în ordinea depunerii de către producătorii validaţi a cererilor de decontare, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către Autoritate.
(2) Cererea de decontare se înregistrează şi se depune la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:
a) lista beneficiarilor, pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de către acesta, şi certificată “conform aplicaţiei PSIPAN” de către personalul responsabil cu administrarea sistemului informatic al Autorităţii;
b) tichetele, în original;
c) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi, în original şi în copii; după certificarea “conform cu originalul” de către personalul Autorităţii a copiilor, facturile prezentate în original se restituie producătorului validat;
d) declaraţiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care beneficiarii îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculele noi pe numele lor la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul în care aceştia au obţinut finanţare în baza unor contracte de leasing financiar;
e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele producătorului validat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată;
f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele producătorului validat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social producătorul, precum şi certificatul de atestare fiscală emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială funcţionează punctul de lucru prin care sunt comercializate autovehicule noi în cadrul programului, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copii legalizate;
g) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat pe numele producătorului validat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată.
(3) În factura emisă beneficiarului, producătorul validat trebuie să evidenţieze preţul de vânzare şi, distinct, să facă menţiunea “Suma de . . . . . . . . … lei, din care . . . . . . . . . . . . lei reprezintă prima de casare şi . . . . . . . . . . . . lei reprezintă eco-bonus, se suportă de către Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . .”. Sub rubrica “Total de plată” se înscrie textul “Diferenţă de plată beneficiar” şi se menţionează suma rămasă de achitat de către proprietar.
(4) Factura trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) atributele de identificare a producătorului validat;
b) atributele de identificare a beneficiarului, după caz: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reşedinţă; denumirea, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional;
c) atributele de identificare a societăţii de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de cont bancar;
d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului), inclusiv norma de poluare Euro în care acesta este încadrat, cantitatea emisiilor de CO2 per kilometru în regim de funcţionare mixt şi tipul sistemului de propulsie (după caz, termic, hibrid sau electric).
(5) Prin excepţie, în situaţia în care unele dintre elementele prevăzute la alin. (4) lit. d) nu se regăsesc în cuprinsul facturii prezentate în vederea decontării, producătorul validat va anexa la aceasta certificatul de conformitate al autovehiculului nou, în copie certificată “conform cu originalul”.
(6) Lista beneficiarilor trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) seria, numărul, data eliberării şi emitentul tichetului;
b) în cazul beneficiarului persoană fizică: informaţii privind înscrierea (numărul şi data de ieşire la producător ale notei de înscriere), atributele de identificare a proprietarului (numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate), datele de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul de fabricaţie, anul primei înmatriculări în România, data înmatriculării pe numele proprietarului, numărul certificatului de înmatriculare, seria cărţii de identitate); atributele de identificare a beneficiarului (numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate), datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, norma de poluare Euro, cantitatea de emisii de CO2 per kilometru); informaţii privind achiziţia autovehiculului nou (numărul de intrare la producător al notei de înscriere, cuantumul primei de casare şi cuantumul eco-bonusului obţinut, seria, numărul şi data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii); în situaţia finanţării beneficiarului în baza unui contract de leasing financiar, se menţionează numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală a societăţii de leasing;
c) în cazul beneficiarului persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică: informaţii privind înscrierea (numărul de ieşire la producător al notei de înscriere), atributele de identificare a beneficiarului (denumirea completă, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, după caz), datele de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul de fabricaţie, anul primei înmatriculări în România, data înmatriculării pe numele proprietarului, numărul certificatului de înmatriculare, seria cărţii de identitate), datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU,N1-AU, marca şi modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, norma de poluare Euro, cantitatea de emisii de CO2 per kilometru), informaţii privind achiziţia autovehiculului nou (numărul de intrare la producător al notei de înscriere, cuantumul primei de casare şi cuantumul eco-bonusului obţinut, seria, numărul şi data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii); în situaţia finanţării beneficiarului în baza unui contract de leasing financiar, se va preciza numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală a societăţii de leasing.
(7) Lista beneficiarilor persoane fizice se prezintă separat de lista beneficiarilor persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică.
(8) Responsabilitatea în ceea ce priveşte corectitudinea şi realitatea datelor şi/sau informaţiilor înscrise în documentele depuse la Autoritate aparţine, în integralitate, producătorului validat.
(9) Autoritatea aprobă cererea de decontare numai în condiţiile în care aceasta şi documentele aferente sunt complete şi corect întocmite, iar tichetele depuse sunt autentice.
(10) Cu excepţia facturilor prezentate în original, documentele depuse de către producătorul validat rămân spre păstrare şi arhivare la Autoritate.
(11) Ultima cerere de decontare se poate depune până cel mai târziu la data de 25 noiembrie a anului în care se desfăşoară programul.

SECŢIUNEA a 3-a
Proprietarul

ARTICOLUL 28
Eligibilitate

(1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, poate participa în cadrul programului orice persoană fizică domiciliată sau rezidentă în România.
(2) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române:
a) unitatea administrativ-teritorială;
b) unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat sau privată;
c) instituţia publică;
d) organizaţia neguvernamentală;
e) unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România;
f) operatorul economic.
(3) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativteritorială se înţelege şi subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.
(4) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, pot participa în cadrul programului următoarele categorii de operatori economici fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România:
a) persoana fizică autorizată;
b) întreprinderea individuală;
c) întreprinderea familială.

SUBSECŢIUNEA 1
Persoana fizică

ARTICOLUL 29
Criterii de eligibilitate

(1) Poate participa în cadrul programului persoana fizică care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u);
b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
c) intenţionează să obţină tichetul de la un colector validat, în scopul achiziţionării unui autovehicul nou prin program sau în vederea cedării acestuia împreună cu documentele aferente către o altă persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România.
(2) Poate participa în cadrul programului persoana fizică care are domiciliul sau reşedinţa în România şi îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
b) intenţionează să dobândească de la proprietarul prevăzut la alin. (1) tichetul şi documentele aferente în scopul achiziţionării unui autovehicul nou prin program.

ARTICOLUL 30
Predarea în custodie şi casarea autovehiculului uzat

(1) După publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a listei colectorilor validaţi care au încheiat protocol cu Autoritatea, proprietarul care întruneşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 29 alin. (1) se poate prezenta la oricare colector validat în vederea predării autovehiculului uzat în custodia acestuia.
(2) În vederea predării autovehicului uzat în custodie, proprietarul prezintă colectorului validat următoarele documente:
a) actul care îi atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi în copie;
b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată;
c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată;
d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la colectorul validat, în original; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul predării în custodie se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local.
(3) În cazul unor situaţii particulare, în afara documentelor prevăzute la alin. (2), proprietarul prezintă colectorului validat şi alte documente, după caz:
a) certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă, în original şi în copie legalizată; atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original şi în copie, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: predării în custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, obţinerii tichetului şi achiziţionării autovehiculului nou sau cedării tichetului împreună cu documentele aferente către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;
b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în original şi în copie legalizată, în cazul moştenitorului/comoştenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: predării în custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, obţinerii tichetului şi achiziţionării autovehiculului nou sau cedării tichetului împreună cu documentele aferente către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;
c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în original şi în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea: predării în custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, obţinerii tichetului şi achiziţionării autovehiculului nou sau cedării tichetului împreună cu documentele aferente către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;
d) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, în original şi în copie legalizată;
e) documentul, în original şi în copie, care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat;
f) împuternicirea notarială, inclusiv în copie, prin care proprietarul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, în vederea: predării în custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, obţinerii tichetului şi achiziţionării autovehiculului nou sau cedării tichetului împreună cu documentele aferente către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program; în această situaţie, se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi în copie.
(4) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea preluării în custodie a autovehiculului uzat. În toate cazurile, documentul care atestă reprezentarea proprietarului de către o altă persoană (decizia sau împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă şi oficială a programului, anul în care acesta se desfăşoară, precum şi la titulatura completă, numărul actului normativ de instituire a acestuia şi numărul Monitorului Oficial al României, Partea I, în care a fost publicat.
(5) Colectorul validat preia în custodie autovehiculul uzat numai după verificarea şi constatarea:
a) existenţei cumulative a componentelor esenţiale ale autovehiculului uzat: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie;
b) îndeplinirii condiţiei de vechime, în baza anului de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat ori în baza anului de fabricaţie înscris în actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, coroborat cu caracterul alfanumeric corespunzător, conţinut în numărul de identificare a autovehicului uzat;
c) îndeplinirii condiţiei vizând prima înmatriculare în România, în baza menţiunilor cuprinse în certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat ori în baza menţiunilor din actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial;
d) încadrării autovehiculului uzat în una din categoriile de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, potrivit menţiunilor cuprinse în certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat ori în baza menţiunilor din documentul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial;
e) autenticităţii documentelor prezentate;
f) coroborării şi corelării datelor cuprinse în documentele prezentate în ceea ce priveşte identitatea proprietarului, precum şi a corespondenţei dintre datele cuprinse în documente şi seriile/numerele de identificare înscrise pe elementele/componentele autovehiculului uzat;
g) neînregistrării pe numele proprietarului a obligaţiilor de plată la bugetul local.
(6) Preluarea în custodie a autovehiculului uzat se concretizează prin încheierea, în două exemplare, ambele în original, a procesului-verbal de custodie: un exemplar pentru proprietar şi un exemplar pentru colectorul validat.
(7) Documentele prezentate în original se restituie proprietarului, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e).
(8) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e), exemplarul procesului-verbal de custodie aparţinând colectorului validat, precum şi documentele prezentate de către proprietar în copii legalizate rămân în păstrarea colectorului validat care, ulterior eliberării tichetului, le ataşează la registrul de evidenţă a tichetelor eliberate proprietarilor persoane fizice, documentele urmând acelaşi regim cu acesta.
(9) În urma confruntării înscrisurilor, documentele prezentate în copie de către proprietar se certifică “conform cu originalul” şi rămân în păstrarea colectorului validat. Ulterior eliberării tichetului, copiile documentelor astfel certificate se ataşează la registrul de evidenţă a tichetelor eliberate proprietarilor persoane fizice, urmând acelaşi regim cu acesta.
(10) La data confirmării de către aplicaţia PSIPAN a corectitudinii şi realităţii informaţiilor vizând proprietarul şi autovehiculul uzat predat în custodie sau, cel mai târziu, în următoarea zi lucrătoare, colectorul validat comunică proprietarului faptul că a fost rezervat tichetul pe numele său, precum şi data la care acesta trebuie să se prezinte în vederea eliberării certificatului de distrugere.
(11) Termenul de rezervare a tichetului este de cel mult 10 zile lucrătoare şi se calculează de la data confirmării de către aplicaţia PSIPAN a corectitudinii şi realităţii informaţiilor vizând proprietarul şi autovehiculul uzat.
(12) Colectorul validat achită proprietarului care se prezintă la data comunicată potrivit alin. (10) contravaloarea deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculul uzat şi eliberează documentul care atestă efectuarea plăţii, precum şi certificatul de distrugere împreună cu plăcuţele cu numărul de înmatriculare a autovehiculului uzat.
(13) Autovehiculul uzat pentru care a fost eliberat certificat de distrugere este supus dezmembrării, restituirea acestuia nemaifiind posibilă.
(14) Sub sancţiunea anulării rezervării tichetului, în termenul prevăzut la alin. (11) proprietarul trebuie să obţină certificatul de distrugere şi certificatul de radiere a autovehiculului uzat şi să solicite colectorului validat eliberarea tichetului.

ARTICOLUL 31
Radierea autovehiculului uzat

(1) Radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se face de către proprietar, în termenul prevăzut la art. 30 alin. (11).
(2) Anterior prezentării la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, proprietarul trebuie să obţină copii legalizate după certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a autovehicului uzat şi certificatul de distrugere a autovehiculului uzat.
(3) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se eliberează la solicitarea proprietarului, pe baza predării certificatului de înmatriculare, cărţii de identitate şi a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, toate în original, precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.
(4) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei trebuie să conţină menţiunea potrivit căreia autovehiculul uzat a fost radiat în urma dezmembrării.


ARTICOLUL 32
Obţinerea tichetului

(1) Colectorul validat care, pe baza confirmării informaţiilor de către aplicaţia PSIPAN, a rezervat tichetul şi a emis certificatul de distrugere pentru autovehiculul uzat îi eliberează tichetul proprietarului, care prezintă, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data confirmării informaţiilor, certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, în original şi în copie.
(2) Neprezentarea certificatului de radiere în termenul prevăzut la alin. (1) atrage decăderea proprietarului din dreptul de a obţine tichet.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) proprietarul răspunde în integralitate pentru orice consecinţă ce decurge din predarea autovehiculului uzat spre casare.
(4) În urma verificării autenticităţii şi conţinutului certificatului de radiere, copia acestuia se certifică “conform cu originalul” şi rămâne în păstrarea colectorului validat, care o ataşează la registrul de evidenţă a tichetelor eliberate proprietarilor persoane fizice, urmând acelaşi regim cu acesta.

ARTICOLUL 33
Înscrierea la producătorul validat

(1) După publicarea listei producătorilor validaţi care au încheiat contracte cu Autoritatea, proprietarul se poate înscrie la oricare dintre aceştia în scopul achiziţionării autovehiculului nou.
(2) Pentru înscriere, proprietarul depune la producătorul validat următoarele documente:
a) actul care îi atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi în copie;
b) tichetul, în original;
c) documentele aferente tichetului: certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată; cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată; certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată; certificatul de radiere a autovehiculului uzat, în original; procesul-verbal de custodie, în copie legalizată, documentul emis de către colectorul validat şi care atestă plata contravalorii deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculul uzat, în copie;
d) în situaţia în care tichetul nu a fost eliberat pe numele persoanei care se înscrie, aceasta trebuie să depună şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original.
(3) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) atrage imposibilitatea înscrierii proprietarului.
(4) Producătorul validat verifică autenticitatea documentelor prezentate, precum şi concordanţa datelor cuprinse în acestea.
(5) După constatarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere, producătorul validat eliberează proprietarului nota de înscriere, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 12.
(6) Responsabilitatea înscrierii proprietarului revine în exclusivitate producătorului validat, care răspunde şi de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în cuprinsul notei de înscriere.
(7) Termenul de valabilitate a notei de înscriere este de cel mult 90 de zile lucrătoare de la emitere, fără a se depăşi însă data de 20 noiembrie a anului în care se desfăşoară programul.
(8) Documentele prezentate în original se restituie proprietarului înscris, cu excepţia tichetului, certificatului de radiere şi, după caz, certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local.
(9) Cu excepţia tichetului, documentele depuse de către proprietarul înscris rămân în păstrarea producătorului validat cel puţin 60 de luni de la data de 31 decembrie a anului de desfăşurare a programului.
(10) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi în termen de 60 luni de la data de 31 decembrie a anului de desfăşurare a acestuia orice document depus de către proprietarul înscris şi aflat în păstrarea producătorului validat.
(11) Producătorul validat garantează comercializarea autovehiculului nou sub beneficiul primei de casare proprietarului înscris care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a prezentat tichet autentic;
b) a prezentat documente autentice şi datele din cuprinsul acestora sunt reale şi corecte;
c) achiziţionează autovehiculul nou în termenul de valabilitate a notei de înscriere.
(12) În cazul în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data de 31 decembrie a anului de desfăşurare a programului, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare.

ARTICOLUL 34
Achiziţionarea autovehiculului nou

(1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.
(2) La data efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, proprietarul înscris depune la producătorul validat următoarele documente:
a) nota de înscriere, exemplarul proprietarului, în original; aceasta primeşte număr şi dată de intrare şi se restituie proprietarului înscris;
b) declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul înscris îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou pe numele său la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar; declaraţia se depune la Autoritate de către producătorul validat cu ocazia efectuării decontului.
(3) La achiziţionarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează beneficiarului factura, certificatul de conformitate şi cartea de identitate a autovehiculului.

SUBSECŢIUNEA a 2-a
Unitatea administrativ-teritorială

ARTICOLUL 35
Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului unitatea administrativteritorială care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u);
b) acţionează în nume propriu;
c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
f) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. e) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
g) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

ARTICOLUL 36
Conţinutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare prevăzută în anexa nr. 13, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”;
e) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”;
f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
j) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
k) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
l) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
m) hotărârea consiliului local, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare ce urmează a fi solicitat, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou;
n) în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va depune, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.

SUBSECŢIUNEA a 3-a
Unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată

ARTICOLUL 37
Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u);
b) acţionează în nume propriu;
c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) după caz, nu se află în stare de insolvenţă sau de faliment, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
f) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. e) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
g) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
h) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.


ARTICOLUL 38
Conţinutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 13, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare a proprietarului este semnată de către o persoană împuternicită;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”;
e) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”;
f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
j) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
k) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
l) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ, în copie certificată “conform cu originalul”;
m) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare ce urmează a fi solicitat, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou;
n) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 15;
o) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original;
p) în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va depune, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.

SUBSECŢIUNEA a 4-a
Instituţia publică

ARTICOLUL 39
Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului instituţia publică care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u);
b) acţionează în nume propriu;
c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) după caz, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
f) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. e) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
g) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

ARTICOLUL 40
Conţinutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 13, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”;
e) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”;
f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
j) certificatul de înmatriculare/înregistrare a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
k) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
l) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; în cazul instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ale cărei autovehicule uzate sunt înregistrate în sistem propriu, se prezintă actul doveditor eliberat de către structura de specialitate a acesteia;
m) actul de înfiinţare, în copie certificată “conform cu originalul”;
n) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată “conform cu originalul”;
o) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare ce urmează a fi solicitat, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou;
p) în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va depune, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.

SUBSECŢIUNEA a 5-a
Organizaţia neguvernamentală

ARTICOLUL 41
Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului organizaţia neguvernamentală care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u);
b) acţionează în nume propriu;
c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) după caz, nu se află în stare de dizolvare, lichidare, radiere, nu se află în procedură de executare silită şi nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
f) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. e) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
g) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
h) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.

ARTICOLUL 42
Conţinutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 13, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către persoana împuternicită;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”;
e) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”;
f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
j) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
k) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
l) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
m) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare ce urmează a fi solicitat, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou;
n) hotărârea adunării generale a proprietarului privind alegerea reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
o) certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie certificată “conform cu originalul”;
p) certificatul eliberat de către instanţa competentă care atestă că organizaţia nu a fost radiată din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
q) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original;
r) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 15;
s) în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va depune, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.

SUBSECŢIUNEA a 6-a
Unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România

ARTICOLUL 43
Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u);
b) acţionează în nume propriu;
c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) după caz, nu se află în stare de desfiinţare, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
f) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. e) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
g) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

ARTICOLUL 44
Conţinutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 13, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”;
e) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”;
f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
j) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
k) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
l) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
m) actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/ dispoziţia, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult, în copie certificată “conform cu originalul”;
n) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare ce urmează a fi solicitat, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou;
o) hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului, în copie (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) sau actul de înfiinţare şi organizare a unităţii de cult, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, în copie certificată “conform cu originalul”;
p) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original;
q) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 15;
r) în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va depune, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.

SUBSECŢIUNEA a 7-a
Operatorul economic cu personalitate juridică

ARTICOLUL 45
Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului operatorul economic care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate:
a) are personalitate juridică română, este legal constituit şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
b) deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u);
c) acţionează în nume propriu;
d) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
e) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
f) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
g) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. f) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
h) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
i) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
j) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
k) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi într-unul din sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006;
l) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
m) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).

ARTICOLUL 46
Conţinutul dosarului de acceptare

(1) Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 13, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către persoana împuternicită;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”;
e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
j) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
k) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
l) certificatul de înregistrare în registrul comerţului emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în copie certificată “conform cu originalul”;
m) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare şi în care să fie menţionate: atributele de identificare a proprietarului, codul de identificare fiscală (codul unic de înregistrare), reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, activităţile autorizate, situaţia juridică, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru;
n) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
o) declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 14;
p) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului, cu menţionarea codului CAEN, în original;
q) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 15;
r) copiile certificate “conform cu originalul” ale situaţiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două exerciţii financiare, vizate de către organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite, după caz, de rapoartele administratorilor şi rapoartele comisiei de cenzori şi/sau rapoartele de audit, conform prevederilor legale, împreună cu ultima balanţă de verificare lunară încheiată la data depunerii cererii de finanţare; în cazul proprietarului constituit ca societate comercială în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la situaţiile financiare anuale se anexează confirmările depunerii acestora la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz;
s) în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului social), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va depune, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
(2) Proprietarul poate solicita prin cererea de finanţare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere) la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă.

SUBSECŢIUNEA a 8-a
Operatorul economic fără personalitate juridică

ARTICOLUL 47
Criterii de eligibilitate

Poate participa în cadrul programului operatorul economic fără personalitate juridică, respectiv persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
b) deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u);
c) acţionează în nume propriu;
d) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
e) nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
f) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
g) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. f) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
h) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
i) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
j) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
k) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi într-unul din sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006;
l) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
m) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).

ARTICOLUL 48
Conţinutul dosarului de acceptare

(1) Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 13, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către persoana împuternicită;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”;
e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
j) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;
k) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
l) certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul profesional proprietarul, în copie certificată “conform cu originalul”;
m) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul profesional proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare şi în care să fie menţionate: atributele de identificare a proprietarului, codul de identificare fiscală (codul unic de înregistrare), reprezentantul legal, domeniul de activitate, situaţia juridică, sediul profesional, precum şi punctele de lucru;
n) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
o) declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 14;
p) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului, cu menţionarea codul CAEN, în original;
q) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 15;
r) în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului profesional), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va depune, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
(2) Proprietarul poate solicita prin cererea de finanţare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere) la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă.

SUBSECŢIUNEA a 9-a
Acceptarea în program şi achiziţionarea autovehiculului nou de către proprietarul – persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică

ARTICOLUL 49
Depunerea dosarului de acceptare

(1) Dosarul de acceptare se depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.
(2) Plicul conţinând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
(3) Plicul conţinând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
a) denumirea completă a proprietarului şi adresa sediului/sediului social/sediului profesional;
b) titlul: “Dosar de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul. . . . . . . . ” – proprietar persoană juridică/proprietar operator economic fără personalitate juridică;
c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.
(4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de acceptare, acesta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.

ARTICOLUL 50
Acceptarea proprietarului

(1) Acceptarea are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de acceptare.
(2) Comisia de acceptare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate, completând, în funcţie de categoria proprietarului, grilele de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 16.1-16.7.
(4) Criteriile de analiză privind situaţia economico-financiară a proprietarului operator economic cu personalitate juridică fac obiectul anexei nr. 17.
(5) Atrag respingerea dosarului de acceptare:
a) documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea;
b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.
(6) Comisia de acceptare înaintează comitetului director al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând proprietarii propuşi spre acceptare şi proprietarii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(7) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând proprietarii propuşi spre acceptare. Comitetul director analizează şi aprobă centralizatorul conţinând proprietarii propuşi spre respingere.
(8) Comitetul de avizare aprobă finanţarea proprietarilor acceptaţi în baza propunerii comitetului director.
(9) Aprobarea finanţării proprietarilor operatori economici, cu sau fără personalitate juridică, se face în limita fondurilor destinate acestora şi prevăzute prin schema de minimis.
(10) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate proprietarului operator economic, cu sau fără personalitate juridică, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia se înscrie în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu trebuie să depăşească echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
(11) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării de către comitetul de avizare a finanţării proprietarilor acceptaţi, comisia de acceptare elaborează şi transmite structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii lista proprietarilor operatori economici acceptaţi, cu atributele de identificare ale acestora, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, codurile CAEN ale activităţilor principale şi codurile CAEN ale activităţilor pentru care au fost solicitate finanţările, precum şi cuantumul sumelor aprobate spre finanţare.
(12) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea proprietarilor operatori economici în baza schemei de minimis.
(13) Lista proprietarilor acceptaţi, precum şi sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorităţii în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării de către comitetul de avizare.
(14) Lista proprietarilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării de către comitetul director.

ARTICOLUL 51
Predarea în custodie şi casarea autovehiculului uzat

(1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 50 alin. (13), proprietarul acceptat se poate adresa oricărui colector validat cuprins în lista colectorilor validaţi care au încheiat protocoale cu Autoritatea, în vederea predării autovehiculului uzat în custodia acestuia. Proprietarul acceptat, căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice poate preda autovehiculul uzat la un colector validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.
(2) În vederea predării autovehicului uzat în custodie, proprietarul acceptat prezintă colectorului validat următoarele documente:
a) actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/ desemnate să predea în custodie şi spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în original şi în copie;
b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care predă în custodie şi spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în original şi în copie;
c) documentele de identificare a proprietarului acceptat (certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, actul de înfiinţare, certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, certificatul de înregistrare în registrul comerţului), în copii certificate “conform cu originalul”;
d) certificatul de înmatriculare/înregistrare a autovehiculului uzat, în original şi în copie;
e) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în original şi în copie;
f) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie certificată “conform cu originalul”, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; în cazul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale căror autovehicule uzate sunt înregistrate în sistem propriu, acestea vor prezenta actul doveditor eliberat de către structurile de specialitate ale acestora.
(3) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea preluării în custodie a autovehiculului uzat.
(4) Colectorul validat preia în custodie autovehiculul uzat numai după verificarea şi constatarea:
a) existenţei cumulative a componentelor esenţiale ale autovehiculului uzat: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie;
b) îndeplinirii condiţiei de vechime, în baza anului de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat ori în baza anului de fabricaţie înscris în actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, coroborat cu caracterul alfanumeric corespunzător, conţinut în numărul de identificare a autovehicului uzat;
c) îndeplinirii condiţiei vizând prima înmatriculare în România, în baza menţiunilor cuprinse în certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat ori în baza menţiunilor din actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial; această condiţie nu se aplică în cazul proprietarului acceptat – unitate administrativ-teritorială sau instituţie publică;
d) încadrării autovehiculului uzat în una dintre categoriile de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, potrivit menţiunilor cuprinse în certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat ori în baza menţiunilor din documentul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial;
e) autenticităţii documentelor prezentate;
f) coroborării şi corelării datelor cuprinse în documentele prezentate în ceea ce priveşte identitatea proprietarului acceptat, precum şi a corespondenţei dintre datele cuprinse în documente şi seriile/numerele de identificare înscrise pe elementele/componentele autovehiculului uzat.
(5) Preluarea în custodie a autovehiculului uzat se concretizează prin încheierea, în două exemplare, ambele în original, a procesului-verbal de custodie: un exemplar pentru proprietarul acceptat şi un exemplar pentru colectorul validat.
(6) Documentele prezentate în original se restituie proprietarului, cu excepţia celui prevăzut la alin. (2) lit. f).
(7) Actul doveditor prevăzut la alin. (2) lit. f) şi documentele prezentate în copii simple sau în copii certificate “conform cu originalul” de către proprietarul acceptat rămân în păstrarea colectorului validat, care le ataşează la registrul de evidenţă a tichetelor eliberate proprietarilor persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică, urmând acelaşi regim cu acesta.
(8) În urma confruntării înscrisurilor, documentele prezentate în copie de către proprietarul acceptat se certifică “conform cu originalul” şi rămân în păstrarea colectorului validat. Ulterior eliberării tichetului, copiile documentelor astfel certificate se ataşează la registrul de evidenţă a tichetelor eliberate proprietarilor persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică, urmând acelaşi regim cu acesta.
(9) La data confirmării de către aplicaţia PSIPAN a corectitudinii şi realităţii informaţiilor vizând proprietarul şi autovehiculul uzat predat în custodie sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, colectorul validat comunică proprietarului acceptat faptul că a fost rezervat tichetul pe numele său, precum şi data la care acesta trebuie să se prezinte în vederea eliberării certificatului de distrugere.
(10) Termenul de rezervare a tichetului este de cel mult 10 zile lucrătoare şi se calculează de la data confirmării de către aplicaţia PSIPAN a corectitudinii şi realităţii informaţiilor vizând proprietarul şi autovehiculul uzat.
(11) Colectorul validat achită proprietarului acceptat care se prezintă la data comunicată potrivit alin. (9) contravaloarea deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculul uzat şi eliberează documentul care atestă efectuarea plăţii, precum şi certificatul de distrugere împreună cu plăcuţele cu numărul de înmatriculare a autovehiculului uzat.
(12) Autovehiculul uzat pentru care a fost eliberat certificat de distrugere este supus dezmembrării, restituirea acestuia nemaifiind posibilă.
(13) Sub sancţiunea anulării rezervării tichetului, în termenul prevăzut la alin. (10) proprietarul acceptat trebuie să obţină certificatul de distrugere şi certificatul de radiere a autovehiculului uzat şi să solicite colectorului validat eliberarea tichetului.

ARTICOLUL 52
Radierea autovehiculului uzat

(1) Radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se face de către proprietarul acceptat, în termenul prevăzut la art. 51 alin. (10).
(2) Anterior prezentării la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, proprietarul acceptat trebuie să obţină copii legalizate după certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a autovehiculului uzat şi certificatul de distrugere a autovehiculului uzat.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), proprietarul – instituţie aparţinând sistemului de apărare, ordine publică sau siguranţă naţională şi al cărui autovehicul uzat se radiază din circulaţie prin structurile proprii de specialitate va realiza copii certificate “conform cu originalul” ale certificatului de înmatriculare/înregistrare, cărţii de identitate şi certificatului de distrugere.
(4) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se eliberează la solicitarea proprietarului acceptat, pe baza predării certificatului de înmatriculare, cărţii de identitate a autovehiculului uzat şi certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, toate în original, precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.
(5) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei trebuie să conţină menţiunea potrivit căreia autovehiculul uzat a fost radiat în urma dezmembrării.

ARTICOLUL 53
Obţinerea tichetului

(1) Colectorul validat care, pe baza confirmării informaţiilor de către aplicaţia PSIPAN, a rezervat tichetul şi a emis certificatul de distrugere pentru autovehiculul uzat eliberează tichetul proprietarului acceptat, care prezintă, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data confirmării informaţiilor de către aplicaţia PSIPAN, certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, în original şi în copie.
(2) Neprezentarea certificatului de radiere în termenul prevăzut la alin. (1) atrage decăderea proprietarului acceptat din dreptul de a obţine tichet.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) proprietarul acceptat răspunde în integralitate pentru orice consecinţe ce decurg din predarea autovehiculului uzat spre casare.
(4) În urma verificării autenticităţii şi conţinutului certificatului de radiere, copia acestuia se certifică “conform cu originalul” şi rămâne în păstrarea colectorului validat, care o ataşează la registrul de evidenţă a tichetelor eliberate proprietarilor persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică, urmând acelaşi regim cu acesta.

ARTICOLUL 54
Înscrierea la producătorul validat

(1) După publicarea listei producătorilor validaţi care au încheiat contracte cu Autoritatea, proprietarul acceptat se poate înscrie la oricare dintre aceştia în scopul achiziţionării autovehiculului nou. Proprietarul acceptat, căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice, se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.
(2) Pentru înscriere, proprietarul acceptat depune la producătorul validat următoarele documente:
a) actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/ desemnate să înscrie proprietarul acceptat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în original şi în copie;
b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul acceptat şi achiziţionează autovehiculul nou, dacă este cazul, în original şi în copie;
c) documentele de identificare a proprietarului acceptat (certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, actul de înfiinţare, certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, certificatul de înregistrare în registrul comerţului), în copii certificate “conform cu originalul”;
d) tichetul, în original;
e) certificatul de înmatriculare/înregistrare a autovehiculului uzat, în copie legalizată;
f) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată;
g) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată;
h) certificatul de radiere a autovehiculului uzat, în original;
i) procesul-verbal de custodie, în copie legalizată;
j) documentul eliberat de către colectorul validat şi care atestă plata contravalorii deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculul uzat, în copie.
(3) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) atrage imposibilitatea înscrierii proprietarului.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), proprietarul – instituţie aparţinând sistemului de apărare, ordine publică sau siguranţă naţională poate depune copii certificate “conform cu originalul” ale certificatului de înmatriculare/înregistrare, cărţii de identitate a autovehiculului uzat, certificatului de distrugere şi procesului-verbal de custodie.
(5) Producătorul validat verifică autenticitatea documentelor prezentate, precum şi concordanţa datelor cuprinse în acestea.
(6) După constatarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere, producătorul validat eliberează proprietarului acceptat nota de înscriere, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 12.
(7) Responsabilitatea înscrierii proprietarului revine în exclusivitate producătorului validat, care răspunde şi de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în cuprinsul notei de înscriere.
(8) Termenul de valabilitate a notei de înscriere este de cel mult 90 de zile lucrătoare de la emitere, fără a se depăşi însă data de 20 noiembrie a anului de desfăşurare a programului.
(9) Documentele prezentate în original se restituie proprietarului înscris, cu excepţia tichetului şi certificatului de radiere.
(10) Cu excepţia tichetului, documentele depuse de către proprietarul înscris rămân în păstrarea producătorului cel puţin 60 de luni de la data de 31 decembrie a anului de desfăşurare a programului.
(11) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi în termen de 60 de luni de la data de 31 decembrie a anului de desfăşurare a acestuia orice document depus de către proprietarul înscris şi aflat în păstrarea producătorului validat.
(12) Producătorul validat garantează comercializarea autovehiculului nou sub beneficiul primei de casare proprietarului înscris care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a prezentat tichet autentic;
b) a prezentat documentele aferente şi datele din cuprinsul acestora sunt reale şi corecte;
c) achiziţionează autovehiculul nou în termenul de valabilitate a notei de înscriere.
(13) În cazul în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data de 31 decembrie a anului de desfăşurare a programului, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare.

ARTICOLUL 55
Achiziţionarea autovehiculului nou

(1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.
(2) La data efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, proprietarul înscris depune la producătorul validat următoarele documente:
a) nota de înscriere, exemplarul proprietarului, în original; aceasta primeşte număr şi dată de intrare şi se restituie proprietarului înscris;
b) declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care reprezentantul legal îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou pe numele proprietarului înscris la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar; declaraţia se depune la Autoritate de către producătorul validat cu ocazia efectuării decontului.
(3) La achiziţionarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează beneficiarului factura, certificatul de conformitate şi cartea de identitate a autovehiculului.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

ARTICOLUL 56
Contestarea rezultatului

(1) Colectorul, producătorul sau proprietarul persoană juridică ori operator economic fără personalitate juridică al cărui dosar de validare sau, după caz, dosar de acceptare a fost respins poate introduce contestaţie la decizia Autorităţii.
(2) Contestaţia, formulată în scris, se depune la registratura Autorităţii în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei colectorilor, producătorilor sau proprietarilor respinşi.
(3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
(4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare.
(5) Contestaţia trebuie să cuprindă:
a) atributele de identificare a contestatarului;
b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz;
c) obiectul contestaţiei;
d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;
e) numele şi prenumele reprezentantului legal sau ale împuternicitului acestuia, semnătura şi ştampila.
(6) Aprobarea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
(7) Soluţionarea contestaţiei se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la registratura Autorităţii.
(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor înaintează comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestaţiei. În situaţia admiterii contestaţiei de către comitetul director, acesta înaintează comitetului de avizare propunerea de validare sau de acceptare, după caz.

ARTICOLUL 57
Păstrarea documentelor

(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
(2) Documentele depuse de către colectorul, producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera colectorului validat, producătorului validat sau proprietarului acceptat copii ale documentelor depuse.
(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către colectorul, producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost respins.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finanţare, declaraţiile şi documentele care privesc situaţia economico-financiară a proprietarului, precum şi declaraţiile privind ajutoarele de minimis nu pot face obiectul restituirii.

ARTICOLUL 58
Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal

(1) Autoritatea, colectorul validat şi producătorul validat răspund pentru gestionarea, în condiţiile legii, a datelor cu caracter personal aparţinând proprietarilor participanţi în cadrul programului.
(2) În vederea verificării corectitudinii şi realităţilor datelor şi informaţiilor vizând autovehiculele uzate şi proprietarii participanţi la program, Autoritatea poate încheia, în condiţiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituţii sau autorităţi publice, competente material şi teritorial.

ARTICOLUL 59
Responsabilităţi privind tichetul şi documentele aferente

(1) Păstrarea în condiţii de siguranţă a tichetului şi a documentelor aferente este în sarcina deţinătorului acestora, după caz:
a) Autorităţii, pentru tichetul nedistribuit sau pentru tichetul restituit de către colectorul validat, precum şi pentru tichetul depus de către producătorul validat cu ocazia decontării primei de casare;
b) colectorului validat, pentru tichetul distribuit de către Autoritate şi care nu a fost eliberat sau restituit, după caz;
c) proprietarului, pentru tichetul deţinut şi documentele aferente;
d) producătorului validat, pentru tichetul şi documentele aferente depuse de către proprietarul înscris.
(2) Autoritatea nu răspunde pentru prejudiciile cauzate de:
a) pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea tichetului aflat în deţinerea colectorului validat, producătorului validat ori proprietarului;
b) pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea unuia ori a mai multor documente aferente aflate în deţinerea producătorului validat sau proprietarului;
c) dobândirea în condiţii improprii a tichetului valoric şi a documentelor aferente;
d) neutilizarea tichetului în termenul înscris în cuprinsul său.
(3) Prin dobândire în condiţii improprii se înţelege intrarea în posesia tichetului valoric şi a documentelor aferente fără verificarea în prealabil, prin orice mijloc şi modalitate legală, a autenticităţii acestora şi a identităţii persoanei care le cedează.

ARTICOLUL 60
Reguli de publicitate

(1) Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru mediu.
(2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către producătorul validat trebuie astfel prezentată încât să nu fie generate confuzii între aceasta şi reducerile susţinute din Fondul pentru mediu sub forma primei de casare şi eco-bonusului. În cazul în care reducerea de preţ promovată de către producătorul validat se face printr-un document imprimat, cu valoare nominală, acesta trebuie astfel realizat şi prezentat încât să nu fie confundat cu tichetul utilizat în cadrul programului.
(3) Proiectul sau programul destinat casării autovehiculelor uzate promovat şi susţinut de către producătorul validat, indiferent de titulatura sub care este derulat, trebuie astfel prezentat încât să nu fie confundat cu programul finanţat din Fondul pentru mediu.

ARTICOLUL 61
Publicarea informaţiilor relevante

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.
(2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

ARTICOLUL 62
Anexe

Anexele nr. 1-15, 16.1-16.7 şi 17 fac parte integrantă din prezentul ghid.

ANEXA Nr. 1*)
la ghid

___________
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2
la ghid

Atribute de identificare a colectorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la colector
. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . .

CERERE
de validare a colectorului

Denumirea completă a colectorului solicitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma juridică de organizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (publică/privată)

Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. de ordine . . . . . . . . ../. . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod de identificare fiscală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Adresa sediului social: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . , telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., reprezentat/reprezentată legal de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al actului de identitate tip . . . . … seria . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . …, eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat/cu reşedinţa în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . , telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, website . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , solicităm validarea în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . …, denumit în continuare program, şi perfectarea protocolului/protocoalelor de distribuire a tichetelor valorice pentru punctul de lucru/punctele de lucru având următoarele atribute de identificare:
Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală (dacă este cazul) . . . . . . . . . . . . …, situat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . , telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, obiect de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz/colectarea vehiculelor scoase din uz).
Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
a) societatea noastră are personalitate juridică română, este legal constituită şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
b) avem ca obiect de activitate colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz/colectarea vehiculelor scoase din uz, tratarea acestora realizându-se în baza Contractului/Contractelor nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. şi nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .. din . . . . . . . . . . . . … încheiat/încheiate cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …;
c) deţinem autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării activităţii şi emitem certificate de distrugere a vehiculelor scoase din uz în nume propriu/în numele S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.A./S.R.L.;
d) ne aflăm incluşi cu punctul/punctele de lucru mai sus menţionat/menţionate în lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, elaborată de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
e) avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
f) nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
g) societatea nu este înregistrată cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
h) reprezentantul legal al societăţii nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
i) societatea, inclusiv punctul/punctele de lucru mai sus menţionat/menţionate, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
j) societatea, inclusiv punctul/punctele de lucru mai sus menţionat/menţionate, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. i), şi nici pentru orice altă situaţie similară;
k) în cadrul sesiunilor precedente ale programului, societatea noastră a respectat în integralitate prevederile ghidului de finanţare în vigoare la momentul desfăşurării acestora şi nu a încălcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)/societatea noastră nu a participat în cadrul sesiunilor precedente ale programului;
l) societatea noastră îndeplineşte cerinţele minime impuse activităţii desfăşurate şi prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare;
m) am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi în condiţiile stipulate prin acesta;
n) AFM este îndrituită să nu perfecteze cu societatea noastră protocolul/protocoalele de distribuire a tichetelor valorice în situaţia în care, de la data deschiderii sesiunii de validare şi până la data stabilită pentru perfectare, îi este transmis de către o entitate publică învestită cu atribuţii de control documentul constatator privind: neîndeplinirea de către societatea noastră, inclusiv punctele de lucru, a uneia ori a mai multor cerinţe dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare; restricţionarea sau suspendarea activităţii societăţii; retragerea sau suspendarea autorizaţiei de mediu, autorizaţiei tehnice şi/sau avizului de funcţionare; deţinerea la sediul nostru social şi/sau la punctele noastre de lucru a unuia ori a mai multor autovehicule uzate, preluat/preluate în scopul introducerii acestuia/acestora în program; aplicarea de sancţiuni contravenţionale şi/sau penale în legătură cu obiectul nostru de activitate şi/ori în legătură cu orice faptă dovedită a fi în legătură cu Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
o) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii. Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
Am luat cunoştinţă de faptul că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestora atrage respingerea cererii de validare sau, ulterior, excluderea noastră din program, anularea de către AFM a tuturor tichetelor valorice eliberate şi suportarea integrală de către societatea noastră a contravalorii primelor de casare.
Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint.

Prin semnarea prezentei cereri de validare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.S.

ANEXA Nr. 3
la ghid

GRILA
de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii colectorului

Denumirea colectorului solicitant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. crt. I. Conformitatea documentelor Da Nu Comentarii
1. A depus dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere organizată de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. A depus cererea de validare a colectorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
3. A depus împuternicirea notarială, în original.
4. A depus actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”.
5. A depus actul de identitate a persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”.
6. A depus certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social, în original/în copie legalizată şi nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare. În cuprinsul acestuia sunt menţionate: atributele de identificare a producătorului, codul de identificare fiscală (codul unic de înregistrare), reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, activităţile autorizate, situaţia juridică, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru.
7. A depus certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social, în copie certificată “conform cu originalul”.
8. A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.
9. A depus certificatul de cazier judiciar al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.
10. A depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.
11. A depus certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.
12. A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată. A depus certificatul de atestare fiscală emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială funcţionează punctul/punctele de lucru menţionat/menţionate în cererea de validare, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.
13. A depus certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.
14. A depus autorizaţia de mediu, pentru fiecare punct de lucru menţionat în cererea de validare, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în copie certificată “conform cu originalul”.
15. A depus avizul de funcţionare emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în copie certificată “conform cu originalul”, pentru fiecare punct de lucru la care se realizează tratarea şi care este menţionat în cererea de validare.
16. A depus autorizaţia tehnică emisă de către Regia Autonomă “Registrul Auto Român” valabilă la data depunerii dosarului de validare, în copie certificată “conform cu originalul”, pentru fiecare punct de lucru la care se realizează tratarea şi care este menţionat în cererea de validare.
17. A depus contractul/contractele în baza căruia/cărora se asigură tratarea vehiculelor scoase din uz colectate, în termen/termene de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”.
II. Eligibilitate Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate
Da Nu Comentarii
18. Solicitantul este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit.
19. Are ca obiect de activitate colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz/colectarea vehiculelor scoase din uz.
20. Solicitantul se află inclus cu punctul/punctele de lucru mai sus menţionat/menţionate în lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, elaborată de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
21. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
22. Desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară.
23. Solicitantul nu este înregistrat cu fapte de natură penală.
24. Reprezentantul legal al solicitantului nu este înregistrat cu fapte de natură penală.
25. Din cuprinsul contractului/contractelor depus/depuse la dosarul de validare rezultă fără echivoc că acesta/acestea a/au fost încheiate în scopul asigurării tratării vehiculelor scoase din uz colectate.
26. Nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.
27. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de validare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.
28. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de validare, solicitantul îndeplineşte cerinţele minime impuse activităţii desfăşurate şi prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare.
29. În cadrul sesiunilor precedente ale Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional a respectat în integralitate prevederile ghidului în vigoare la momentul desfăşurării acestora şi nu a încălcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu AFM (criteriul se analizează pe baza declaraţiei pe propria răspundere cuprinsă în cererea de validare şi a referatului/referatelor cu propunere de respingere transmis/transmise de către direcţia/direcţiile de specialitate din cadrul AFM).

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare.
2. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare.
4. Pct. 8, 11, 12, 13, 21, 22 şi 27 din grilă sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către consilierul juridic.

Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII COLECTORULUI

PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS
Juridic Economic

Evaluator (juridic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evaluator (economic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preşedintele comisiei de analiză,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4
la ghid

PROTOCOL
de distribuire a tichetelor valorice
Nr. . . . . . din . . . . . . . . .

Între părţile semnatare:
Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, reprezentată legal prin domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. – preşedinte, în calitate de distribuitor, denumită în continuare AFM,
şi
Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. – S.A./S.R.L., cu sediul social în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … cu nr. de ordine . . . . ./. . . . …/. . . . . . . . . . . . . . . . , cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … – administrator/director general, care împuterniceşte pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., în calitate de colector validat, denumit în continuare colector,
a intervenit prezentul protocol de distribuire a tichetelor valorice, denumit în continuare protocol.

ARTICOLUL 1
Obiectul protocolului

1.1. Obiectul protocolului îl constituie stabilirea condiţiilor de distribuire a tichetelor valorice, denumite în continuare tichete, destinate utilizării în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . . . . . , denumit în continuare program, pentru punctul de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , situat la adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., precum şi stabilirea modalităţilor, condiţiilor şi termenelor de eliberare, anulare şi restituire, redistribuire şi regularizare a tichetelor valorice distribuite, în conformitate cu prevederile ghidului de finanţare a programului aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, denumit în continuare ghid.
1.2. În cuprinsul protocolului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid.

ARTICOLUL 2
Distribuirea tichetelor valorice

2.1. Distribuirea tichetelor se efectuează de AFM în baza cererii de distribuire a tichetelor şi a documentelor însoţitoare depuse de colector, cu respectarea condiţiilor prevăzute în cuprinsul art. 15 şi 16 din ghid.
2.2. Colectorul poate depune o nouă cerere de distribuire a tichetelor în condiţiile prevăzute la pct. 2.1, dar numai dacă a eliberat toate tichetele distribuite de către AFM în baza cererii de distribuire anterioare, în afara tichetelor restituite în condiţiile art. 5 ca urmare a erorilor de completare şi/sau deteriorării acestora.
2.3. Distribuirea tichetelor se concretizează prin încheierea procesului-verbal de distribuire a tichetelor.

ARTICOLUL 3
Rezervarea tichetului

Rezervarea tichetului pentru proprietar se efectuează în conformitate cu prevederile art. 17 din ghid.

ARTICOLUL 4
Eliberarea tichetelor

4.1. Tichetele valorice se pot elibera în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Eliberarea tichetelor se efectuează cu respectarea prevederilorart. 18 din ghid.
4.3. Nerespectarea condiţiilor de eliberare a tichetelor atrage invalidarea acestora.

ARTICOLUL 5
Redistribuirea şi regularizarea stocului de tichete

5.1. Redistribuirea şi regularizarea stocului de tichete distribuite se realizează în conformitate cu prevederile art. 19 din ghid.
5.2. Regularizarea stocului de tichete valorice distribuite are loc în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Tichetele neeliberate de către colector până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … inclusiv se restituie AFM în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 6
Restituirea tichetelor neeliberate

6.1. Restituirea tichetelor se face în toate situaţiile prevăzute în cuprinsul art. 20 din ghid.
6.2. La finalizarea programului, restituirea tichetelor neeliberate se face în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. În situaţia erorilor de completare şi/sau în situaţia deteriorării tichetelor, restituirea şi înlocuirea acestora se efectuează pe bază de solicitare scrisă care se depune la AFM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii erorii şi/sau deteriorării.
6.4. AFM are dreptul de a decide asupra oportunităţii înlocuirii tichetelor eronat completate şi/sau deteriorate.
6.5. Colectorul achită integral către AFM contravaloarea costurilor suportate cu tipărirea şi livrarea tichetelor, în următoarele cazuri:
a) tichetele sunt eronat completate şi/sau deteriorate;
b) tichetele au fost pierdute de către colector;
c) tichetele au fost sustrase din sediul social/punctul de lucru al colectorului ori au pierit din neglijenţa sa.
6.6. În situaţiile prevăzute la pct. 6.5. lit. b) şi c), colectorul are obligaţia declarării, în condiţiile legii, a nulităţii tichetelor valorice şi suportă integral costurile generate sau care derivă ori sunt asociate cu declararea nulităţii.
6.7. În situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. d) şi e) din ghid, restituirea tichetelor neeliberate se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care colectorul se află în una dintre respectivele situaţii.

ARTICOLUL 7
Registrul de evidenţă a tichetelor

7.1. Colectorul întocmeşte, foloseşte şi păstrează, legate şi paginate, două registre de evidenţă a tichetelor eliberate:
a) un registru pentru evidenţa tichetelor eliberate proprietarilor persoane fizice;
b) un registru pentru evidenţa tichetelor valorice eliberate proprietarilor persoane juridice şi proprietarilor operatori economici fără personalitate juridică.
7.2. Registrul de evidenţă a tichetelor eliberate se întocmeşte la data semnării prezentului protocol şi se păstrează cel puţin 60 de luni de la data de 31 decembrie . . . . . . . . .. .
7.3. Registrul de evidenţă a tichetelor valorice eliberate conţine în mod obligatoriu rubricile prevăzute la art. 21 alin. (2) din ghid.
7.4. Registrul de evidenţă a tichetelor valorice eliberate se completează la toate rubricile, lizibil şi fără ştersături. În situaţia producerii unor erori de completare, menţiunile înscrise eronat se anulează prin înscrierea la rubrica “Observaţii” a termenului “Anulat” şi aplicarea ştampilei colectorului.
7.5. Colectorul validat răspunde de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în cuprinsul registrului de evidenţă a tichetelor valorice eliberate.
7.6. Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi în termen de 60 luni de la data de 31 decembrie . . . . . . . . .., registrul de evidenţă a tichetelor eliberate proprietarilor, precum şi orice alt document care se ataşează acestuia potrivit prevederilor ghidului.

ARTICOLUL 8
Obligaţiile părţilor

8.1. Colectorul se obligă:
a) să solicite distribuirea tichetelor numai în condiţiile prevăzute prin ghid;
b) să preia în custodie autovehiculul uzat, să rezerve tichet şi să elibereze proprietarului tichetul, numai în condiţiile prevăzute prin ghid;
c) să restituie tichetele neeliberate, în toate situaţiile prevăzute prin ghid şi prin prezentul protocol şi în condiţiile şi termenele stipulate în cuprinsul acestora;
d) să participe la regularizarea stocului de tichete distribuite, în condiţiile prevăzute prin ghid şi în perioada stabilită prin prezentul protocol;
e) să verifice cu maximă responsabilitate autenticitatea şi conţinutul documentelor prezentate, a stării şi datelor de identificare a autovehiculului uzat preluat, precum şi a identităţii şi calităţii persoanei care îl predă;
f) să nu elibereze mai mult de un tichet pentru un autovehicul uzat predat în cadrul programului; în caz contrar se obligă să achite AFM contravaloarea tichetului/tichetelor eliberat/eliberate în plus, la valoarea nominală a acestuia/acestora;
g) să preia în custodie, spre casare, doar autovehiculele uzate care îndeplinesc condiţiile prevăzute în cuprinsul ghidului; să refuze preluarea autovehiculelor uzate pentru care nu pot fi prezentate documentele obligatorii prevăzute în cuprinsul ghidului; să refuze preluarea autovehiculelor uzate de la persoane care nu pot dovedi calitatea de proprietari ai acestora sau de la persoane care nu pot dovedi calitatea de reprezentanţi expres mandataţi de către proprietari;
h) să nu condiţioneze preluarea în custodie, eliberarea certificatului de distrugere, şi nici rezervarea şi/sau eliberarea tichetului valoric de achitarea unor sume de bani ori de efectuarea de alte prestaţii de către proprietar;
i) să achite proprietarului, la preţul de piaţă valabil la data eliberării certificatului de distrugere, contravaloarea deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculul uzat predat spre casare şi să emită în acest sens documentul de atestare a efectuării plăţii;
j) să nu procedeze la transferul şi/sau schimbul de tichete distribuite de către AFM către/cu alt colector ori între punctele sale de lucru fără acordul prealabil al AFM;
k) să achite AFM contravaloarea tichetului la valoarea sa nominală, în situaţia eliberării acestuia în afara termenelor prevăzute prin ghid ori în situaţia eliberării acestuia unei persoane şi/sau pentru un autovehicul care nu îndeplinesc/îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în ghid;
l) să nu preia în custodie un număr mai mare de autovehicule uzate decât numărul de tichete distribuit de către AFM, ţinându-se cont că preluarea în custodie este o etapă subsecventă distribuirii tichetelor;
m) să informeze AFM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. d) şi e) din ghid; să informeze AFM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii de către o entitate publică învestită cu atribuţii de control a documentului constatator privind: neîndeplinirea uneia ori a mai multor cerinţe dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare; restricţionarea sau suspendarea activităţii; retragerea sau suspendarea autorizaţiei de mediu, autorizaţiei tehnice şi/sau avizului de funcţionare; deţinerea nejustificată de autovehicule uzate în scopul introducerii acestora în program; aplicarea de sancţiuni contravenţionale şi/sau penale în legătură cu obiectul de activitate şi/ori în legătură cu orice faptă dovedită a fi în legătură cu programul;
n) să declare, în situaţiile prevăzute la art. 6 pct. 6.5 lit. b) şi c), nulitatea tichetelor, în condiţiile legii, şi să suporte integral costurile generate sau care derivă ori sunt asociate cu declararea nulităţii; să achite AFM contravaloarea costurilor suportate cu tipărirea şi livrarea tichetelor declarate nule;
o) să întocmească, să folosească şi să păstreze registrele de evidenţă a tichetelor valorice eliberate, în conformitate cu prevederile art. 21 din ghidul de finanţare al programului şi ale art. 7;
p) să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;
q) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediul său social, precum şi la punctele sale de lucru, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează în cadrul programului şi examinarea registrelor de evidenţă a tichetelor eliberate, precum şi a documentelor care se ataşează la acestea;
r) să păstreze, să transporte, să elibereze şi/sau să restituie tichetele în condiţii de maximă siguranţă;
s) să realizeze schimbul de date şi informaţii cu AFM, în modalitatea cea mai rapidă şi mai eficientă, în condiţiile legii;
t) să gestioneze, în condiţiile legii, datele cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului.
8.2. AFM se obligă:
a) să aloce, să repartizeze şi să distribuie tichetele în conformitate cu prevederile ghidului;
b) să publice pe pagina de internet proprie lista colectorilor care au încheiat protocol cu AFM;
c) să verifice informaţiile introduse de colector în aplicaţia PSIPAN şi, după caz, să confirme ori să infirme realitatea şi corectitudinea acestora;
d) să furnizeze colectorului parola personalizată de acces la aplicaţia PSIPAN;
e) să informeze, prin publicarea pe pagina de internet proprie, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenţie tehnică a personalului propriu asupra aplicaţiei PSIPAN şi care poate determina imposibilitatea accesului colectorului la aceasta;
f) să realizeze schimbul de date şi informaţii cu colectorul, în modalitatea cea mai rapidă şi mai eficientă, în condiţiile legii;
g) să gestioneze, în condiţiile legii, datele cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului.

ARTICOLUL 9
Forţa majoră şi cazul fortuit

9.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului protocol şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile.
9.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
a) să înştiinţeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;
b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
9.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
9.4. Îndeplinirea prezentului protocol va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
9.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 9.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
9.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
a) încetarea prezentului protocol, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
b) modificarea protocolului.
9.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

ARTICOLUL 10
Încetarea protocolului

10.1. Prezentul protocol încetează în următoarele situaţii:
a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;
b) prin acordul ambelor părţi;
c) prin denunţare unilaterală;
d) prin reziliere, ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către una din părţi a obligaţiilor asumate;
e) neîndeplinirea de către colector a condiţiilor legale de funcţionare, iniţierea împotriva sa a procedurii de insolvenţă sau faliment, iniţierea procedurii de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, suspendarea ori restricţionarea activităţilor economice sau aflarea colectorului într-o altă situaţie similară legal reglementată;
f) colectorul face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. e), precum şi pentru orice altă situaţie similară;
g) în urma constatării de către o entitate publică învestită cu atribuţii de control şi în baza documentului constatator transmis de către aceasta AFM a următoarelor situaţii: neîndeplinirea de către colector a uneia ori a mai multor cerinţe dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare; retragerea sau suspendarea autorizaţiei de mediu, autorizaţiei tehnice şi/sau avizului de funcţionare; deţinerea de autovehicule uzate în scopul introducerii acestora în program; aplicarea de sancţiuni contravenţionale şi/sau penale în legătură cu obiectul de activitate şi/ori în legătură cu orice faptă dovedită a fi în legătură cu programul;
h) la data intervenţiei unui act de autoritate;
i) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor protocolului în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului protocol ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat colectorului în termen de maximum 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
10.2. Prezentul protocol încetează şi în cazul neeliberării de către colector, până la data de . . . . . . . . . . . . .., a tuturor tichetelor valorice distribuite de AFM, în condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (6) lit. d) din ghid.
10.3. Oricare dintre părţi poate denunţa unilateral prezentul protocol, cu un preaviz de 10 zile lucrătoare.
10.4. Partea care invocă rezilierea protocolului va notifica/va comunica celeilalte părţi încetarea acestuia cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele.

ARTICOLUL 11
Notificări

11.1. Orice notificare/solicitare/corespondenţă adresată de o parte celeilalte părţi este valabil comunicată dacă este predată sau transmisă la adresa menţionată în partea introductivă a prezentului protocol.
11.2. În cazul în care notificarea/solicitarea/corespondenţa va fi transmisă prin poştă, se va face prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
11.3. Dacă notificarea/solicitarea/corespondenţa se transmite prin fax, se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
11.4. Numerele de fax la care notificarea/solicitarea/corespondenţa se va transmite în mod valabil sunt:
a) pentru AFM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …;
b) pentru colector: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.5. Schimbarea adresei sau a numărului de fax nu este opozabilă celeilalte părţi decât dacă a fost notificată/comunicată cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de producerea schimbării.

ARTICOLUL 12
Litigii

12.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul protocol, inclusiv referitor la încheierea, executarea, modificarea ori încetarea lui, va fi supus unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
12.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.

ARTICOLUL 13
Durata protocolului

13.1. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 31 decembrie . . . . . . . . … inclusiv, clauzele sale având caracter obligatoriu pentru ambele părţi semnatare.
13.2. Prezentul protocol poate fi completat şi/sau modificat numai prin act adiţional semnat de ambele părţi.

ARTICOLUL 14
Dispoziţii finale

14.1. Distribuirea tichetelor valorice, precum şi restituirea acestora se fac prin prezentarea la sediul AFM a reprezentantului legal/împuternicitului reprezentantului legal al colectorului. Transmiterea tichetelor valorice prin poştă, curier sau prin oricare alte modalităţi este exclusă.
14.2. Părţile răspund, în condiţiile legii, de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul protocol.
14.3. Pentru realizarea prevederilor prezentului protocol, părţile desemnează următoarele persoane de contact:
a) din partea AFM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..;
b) din partea colectorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.4. Prin semnarea prezentului protocol, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai colectorului, declarăm, sub sancţiunea privind falsul în declaraţii prevăzută de Codul penal, că am luat cunoştinţă de prevederile ghidului şi ne angajăm să le respectăm întocmai.
14.5. Prin semnarea prezentului protocol, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai colectorului, declarăm, sub sancţiunea privind falsul în declaraţii prevăzută de Codul penal, că am luat cunoştinţă asupra clauzelor prezentului protocol şi suntem de acord cu acestea.
14.6. Prezentul protocol poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat în scris, prin act adiţional.
14.7. Prezentul protocol a fost semnat astăzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Administraţia Fondului pentru Mediu
Preşedinte,
. . . . . . . . . . . . . . . . .. S.C. . . . . . . . . . .. . . . . . . – S.A./S.R.L.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direcţia generală proiecte
Director general,
. . . . . . . . . . . . . . . . .. Prin
reprezentant legal/împuternicit,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Direcţia implementare proiecte
Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . …
Avizat
Consilier juridic,
. . . . . . . . . . . . . . . . ..

ANEXA Nr. 5
la ghid

Atribute de identificare a colectorului validat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Nr. de înregistrare la colectorul validat
../.. Administraţia Fondului pentru Mediu
Se aprobă:
. . . . . . . . . . . . . . . . tichete valorice, dintre care:
. . . . . . . . . . . . tichete valorice, pentru pct. 1 lit. a);
. . . . . . . . . . . tichete valorice, pentru pct. 1 lit. b).
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . .

CERERE
de distribuire a tichetelor valorice

1. Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – S.A./S.R.L., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. cu nr. de ordine . . . . . . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . …, sc. . . . . . . . . , et. . . . . . . . . , ap. . . . . .., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cod poştal . . . . . . . . . . . . …, telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., reprezentată legal de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . .. seria . . . . . . . . … nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . .., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . .., sc. . . . . . . . . .., et. . . . . …, ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . , telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de colector validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . . . . . şi în baza Protocolului nr. . . . . . . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . încheiat pentru punctul de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., solicităm Administraţiei Fondului pentru Mediu aprobarea prezentei cereri de distribuire pentru un număr de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) tichete valorice, dintre care:
a) tichete valorice destinate utilizării de către persoanele fizice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (în cifre şi litere);
b) tichete valorice destinate utilizării de către persoanele juridice şi operatorii economici fără personalitate juridică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere)
2. Prezenta cerere de distribuire este însoţită de următoarele documente:
a) actul de identitate al reprezentantului legal/persoanei împuternicite, în original şi copie;
b) împuternicirea notarială, în original;
c) raportul privind tichetele valorice eliberate proprietarilor persoane fizice, pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal şi certificat “conform aplicaţiei PSIPAN” de către personalul responsabil cu gestionarea sistemului informatic al AFM, în original;
d) raportul privind tichetele valorice eliberate proprietarilor persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică, pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal şi certificat “conform aplicaţiei PSIPAN” de către personalul responsabil cu gestionarea sistemului informatic al AFM, în original.
3. Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
a) societatea noastră funcţionează legal, deţine autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării activităţii şi emite certificate de distrugere a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor legale în vigoare;
b) punctul de lucru pentru care solicităm distribuirea tichetelor valorice se află inclus în lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, elaborată de către ANPM;
c) avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) societatea noastră, inclusiv punctul de lucru pentru care solicităm distribuirea tichetelor valorice, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
e) societatea noastră, inclusiv punctul de lucru pentru care solicităm distribuirea tichetelor valorice, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. d), precum şi pentru orice altă situaţie similară;
f) societatea noastră, inclusiv punctul de lucru pentru care solicităm distribuirea tichetelor valorice, îndeplineşte cerinţele minime impuse activităţii desfăşurate şi prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare;
g) societatea noastră, inclusiv punctul de lucru pentru care solicităm distribuirea tichetelor valorice, nu deţine autovehicule uzate preluate în vederea introducerii în program şi cunoaştem faptul că etapa de preluare în custodie a autovehiculelor uzate este subsecventă distribuirii tichetelor de către AFM;
h) societatea noastră a achitat proprietarilor, la preţul de piaţă valabil la data eliberării certificatelor de distrugere, contravaloarea deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculele uzate predate spre casare şi putem face oricând dovada plăţilor efectuate;
i) nu am condiţionat preluarea în custodie a autovehiculelor uzate, rezervarea şi/sau eliberarea tichetelor valorice ori eliberarea certificatelor de distrugere de achitarea unor sume de bani sau de efectuarea de alte prestaţii de către proprietari;
j) am informat proprietarii, întocmai şi la timp, asupra tuturor condiţiilor şi termenelor pe care aceştia trebuie să le respecte în vederea obţinerii şi utilizării tichetelor valorice, în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013;
k) nu am transferat între punctele noastre de lucru şi/sau altui colector validat tichete valorice distribuite, fără a avea acordul prealabil al AFM; nu am efectuat schimburi de tichete valorice între punctele noastre de lucru sau cu un alt colector validat, fără a avea acordul prealabil al AFM;
l) la data prezentei cereri, societatea noastră, prin punctul de lucru precizat în preambul, nu are tichete valorice rezervate proprietarilor şi nici tichete valorice de restituit către AFM;
m) nu am furnizat informaţii false în prezenta cerere de distribuire şi în documentele care o însoţesc.
Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii. Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de distribuire a tichetelor valorice şi în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
Am luat cunoştinţă de faptul că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la anularea de către AFM a tuturor tichetelor valorice eliberate şi suportarea integrală de către societatea noastră a contravalorii primelor de casare exprimate prin acestea.
Prin semnarea prezentei cereri de distribuire a tichetelor valorice şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S.

ANEXA Nr. 6
la ghid

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL
de distribuire a tichetelor valorice

Încheiat astăzi, . . . . . . . . . . . . .., între:

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, reprezentată de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având funcţia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în cadrul Direcţiei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de distribuitor,
şi
Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … – S.A./S.R.L., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu nr. de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, reprezentată de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal), cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., în calitate de primitor,
în baza:
1. Protocolului de distribuire a tichetelor valorice, încheiat şi înregistrat la AFM cu nr. . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru punct de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
2. Cererii de distribuire a tichetelor valorice, aprobată şi înregistrată la AFM cu nr. . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..;
3. Actului de identitate tip . . . . . . . . . . . . . . . . … seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., eliberat la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
4. Împuternicirii notariale autentificate cu nr. . . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de către Biroul Notarului Public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
am procedat la distribuirea-primirea unui număr de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (în cifre şi litere) tichete valorice, cu o valoare nominală de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) lei, destinate utilizării în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . . . . . ., dintre care:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) tichete valorice destinate utilizării de către persoanele fizice (de la seria . . . . . . . . număr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. până la seria . . . . . . . . . . . . . număr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /având următoarele date de identificare):

Nr. crt. Serie Număr
1.
2.
3.
“n”

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (în cifre şi litere) tichete valorice destinate utilizării de către persoanele juridice şi operatorii economici fără personalitate juridică (de la seria . . . . . . . . . . . . .. număr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . până la seria . . . . . . . . . . . . .. număr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./având următoarele date de identificare):

Nr. crt. Serie Număr
1.
2.
3.
“n”

Primitorul confirmă faptul că tichetele valorice nu prezintă vicii şi îşi asumă, prin semnarea prezentului proces-verbal de distribuire, întreaga responsabilitate privind transportul, păstrarea în condiţii de siguranţă şi integritatea acestora.

Prezentul proces-verbal de distribuire conţine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) file şi a fost încheiat la sediul AFM în 2 (două) exemplare, ambele în original, unul pentru distribuitor şi unul pentru primitor.

Distribuitor
Administraţia Fondului pentru Mediu Primitor
S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – S.A./S.R.L.
Prin
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S. Prin
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Reprezentant legal/Împuternicit
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.S.

ANEXA Nr. 7
la ghid

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL
de restituire a tichetelor valorice

Încheiat astăzi, . . . . . . . . . . . . .., între

Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – S.A./S.R.L., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cu nr. de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …/. . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal), cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, în calitate de restitutor,
în baza:
1. Protocolului de distribuire a tichetelor valorice, încheiat şi înregistrat la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru punctul de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
2. Actului de identitate tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .., eliberat de către. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ;
3. Împuternicirii notariale autentificate cu nr. . . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . . . de către Biroul Notarului Public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
am procedat la restituirea către Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de înregistrare fiscală 14715650, reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având funcţia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în cadrul Direcţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., în calitate de primitor,
a unui număr de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (în cifre şi litere) tichete valorice, având o valoare nominală de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (în cifre şi litere) lei, destinate utilizării în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . ., dintre care:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (în cifre şi litere) tichete valorice destinate utilizării de către persoanele fizice, având următoarele date de identificare:

Nr. crt. Serie Număr Observaţii/Constatări
1.
2.
3.
“n”

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (în cifre şi litere) tichete valorice destinate utilizării de către persoanele juridice şi operatorii economici fără personalitate juridică, având următoarele date de identificare:

Nr. crt. Serie Număr Observaţii/Constatări
1.
2.
3.
“n”

Motivul restituirii tichetelor valorice îl constituie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Prezentul proces-verbal de restituire este însoţit de următoarele documente:
a) actul de identitate al reprezentantului legal/persoanei împuternicite, în original şi copie;
b) împuternicirea notarială, în original;
c) raportul privind tichetele valorice eliberate proprietarilor persoane fizice, pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal şi certificat “conform aplicaţiei PSIPAN” de către personalul responsabil cu gestionarea sistemului informatic al AFM, în original;
d) raportul privind tichetele valorice eliberate proprietarilor persoane juridice şi operatorilor economici fără personalitate juridică, pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal şi certificat “conform aplicaţiei PSIPAN” de către personalul responsabil cu gestionarea sistemului informatic al AFM, în original;
e) raportul privind tichetele valorice rezervate proprietarilor persoane fizice, pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal şi certificat “conform aplicaţiei PSIPAN” de către personalul responsabil cu gestionarea sistemului informatic al AFM, în original;
f) raportul privind tichetele valorice rezervate proprietarilor persoane juridice şi operatorilor economici fără personalitate juridică, pe suport hârtie, semnat şi ştampilat pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal şi certificat “conform aplicaţiei PSIPAN” de către personalul responsabil cu gestionarea sistemului informatic al AFM, în original;

Prezentul proces-verbal de restituire conţine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (în cifre şi litere) file şi a fost încheiat la sediul AFM în 2 (două) exemplare, ambele în original, unul pentru restitutor şi unul pentru primitor.

Restitutor
S.C. . . . . . . . . . . . . . – S.A./S.R.L. Primitor
Administraţia Fondului pentru Mediu
Prin
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentant legal/Împuternicit
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . .s . . . Prin
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S. L.S.

ANEXA Nr. 8
la ghid

Atribute de identificare a producătorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la producător
. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
. . . . . . /. . . . . . . . . . . . .

CERERE
de validare a producătorului

I. Denumirea completă a producătorului solicitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma juridică de organizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Forma de proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (publică/privată)
Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … cu nr. de ordine . . . . . . . . ../. . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … cont nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, deschis la Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Adresa sediului social: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . , telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . ., website . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
reprezentat/reprezentată legal de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . … seria . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . …, eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat/cu reşedinţa în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cod poştal . . . . . . . . . . . . , telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . …, denumit în continuare program, şi perfectarea contractului de finanţare nerambursabilă cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
II.1. În cadrul programului, societatea noastră intenţionează să comercializeze autovehicule noi având sistem de propulsie termic sau hibrid, cu următoarele caracteristici:

Nr. crt. Categoria de folosinţă, marca şi modelul Sistem de propulsie Autonomie [km] între . . . . – . . . . . Norma de poluare Euro Emisii de CO2 în regim 2 mixt [g/km] între . . . . – . . . Preţ de bază cu TVA inclus [euro]
Tip* Capacitate cilindrică [cm3] între . . . . – . . . Putere maximă [kW]/[CP] între . . . . – . .
1.
2.
3.
“n”

* Se înscrie, după caz:
– termic (motor cu ardere internă);
– hibrid.

II.2. În cadrul programului, societatea noastră intenţionează să comercializeze autovehicule noi având sistem de propulsie electric, cu următoarele caracteristici:

Categoria de folosinţă, marca şi modelul Sistem de propulsie Autonomie [km] Tip acumulatori/ Tensiune acumulatori [V]/ Capacitate acumulatori [Ah] Preţ de bază cu TVA inclus [euro]
Tip* Putere
[kW]/[CP]

* Se înscrie: electric.

III. Comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră prin punctele sale de lucru şi/sau agenţi autorizaţi, având următoarele atribute de identificare:
III.1. Punctul/Punctele de lucru
a) Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală (dacă este cazul) . . . . . . . . . . . . …, înregistrat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . , telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, fax . . . . . . . . .., e-mail . . . . . . . . . . . . …, obiect de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (comerţul cu autovehicule);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
z) Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cod de identificare fiscală (dacă este cazul) . . . . . . . . . . . . …, înregistrat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . …, cod poştal . . . . . . . . . . . . , telefon (fix şi mobil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, fax . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . , obiect de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (comerţul cu autovehicule).
III.2. Agentul autorizat/Agenţii autorizaţi
a) Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . … cu nr. de ordine . . . . . . . . ../. . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cod poştal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., fax . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., obiect de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (comerţul cu autovehicule); 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
z) Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu nr. de ordine . . . . . . . . ../. . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . . , cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . ., obiect de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (comerţul cu autovehicule)
IV. Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
a) societatea noastră are personalitate juridică română, este legal constituită şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
b) societatea noastră are ca obiect de activitate construcţia de autovehicule şi comercializarea acestora/comercializarea autovehiculelor noi;
c) avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) societatea noastră nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia penală;
f) societatea noastră, inclusiv entitatea/entităţile menţionată/menţionate la pct. III.1 şi/sau III.2, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
g) societatea noastră, inclusiv entitatea/entităţile menţionată/menţionate la pct. III.1 şi/sau III.2, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. f) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
h) societatea noastră îşi asumă în întregime răspunderea privind activitatea derulată în cadrul programului de către agenţii noştri autorizaţi;
i) societatea noastră are deschis la Trezoreria Statului contul “50.70.24 – Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul “50.70.24 – Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”, însă ne angajăm ca, în situaţia validării societăţii noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu AFM şi să prezentăm actul doveditor, în original şi copie certificată “conform cu originalul”;
j) nu sponsorizăm activităţi cu efect negativ asupra mediului;
k) în cadrul sesiunilor precedente ale programului, societatea noastră a respectat în integralitate prevederile ghidului de finanţare în vigoare la momentul desfăşurării acestora şi nu a încălcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu AFM/societatea noastră nu a participat în cadrul sesiunilor precedente ale programului;
l) AFM este îndrituită să nu perfecteze cu societatea noastră contractul de finanţare nerambursabilă în situaţia în care, de la data deschiderii sesiunii de validare şi până la data stabilită pentru perfectare, îi este transmis de către o entitate publică învestită cu atribuţii de control documentul constatator privind: restricţionarea ori suspendarea activităţii societăţii noastre; aplicarea de sancţiuni contravenţionale şi/sau penale în legătură cu obiectul nostru de activitate şi/ori în legătură cu orice faptă dovedită a fi în legătură cu Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
m) am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor ghidului şi în condiţiile stipulate în acesta;
n) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
Am luat cunoştinţă de faptul că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către AFM în cadrul programului.
Subsemnatul autorizez, prin prezenta cerere de validare, orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint.
Prin semnarea prezentei cereri de validare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.S.

NOTĂ: Pentru evidenţierea punctelor de lucru/agenţilor autorizaţi prin care se intenţionează comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se acceptă necompletarea pct. III sub condiţia anexării la prezenta cerere de validare a listei/listelor proprii cuprinzând punctele de lucru/agenţii autorizaţi şi atributele de identificare a acestora.

ANEXA Nr. 9
la ghid

GRILA
de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului

Denumirea producătorului solicitant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. crt. I. Conformitatea documentelor Da Nu Comentarii
1. A depus dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere organizată de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. A depus cererea de validare a producătorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 8 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
3. A depus împuternicirea notarială, în original.
4. A depus actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”.
5. A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”.
6. A depus certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social, în original/în copie legalizată şi nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare. În cuprinsul acestuia sunt menţionate: atributele de identificare a producătorului, codul de identificare fiscală (codul unic de înregistrare), reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, activităţile autorizate, situaţia juridică, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru.
7. A depus certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social, în copie certificată “conform cu originalul”.
8. A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.
9. A depus certificatul de cazier judiciar al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.
10. A depus certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.
11. A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată. A depus certificatul de atestare fiscală emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială funcţionează punctul/punctele de lucru menţionat/menţionate în cererea de validare, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.
12. A depus certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original/în copie legalizată.
13. A depus actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată “conform cu originalul”.
14. A depus documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 “Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”, în copie certificată “conform cu originalul” (prin excepţie, documentul poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea, în original şi copie certificată “conform cu originalul”).
II. Eligibilitate Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate
Da Nu Comentarii
15. Solicitantul este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit.
16. Are ca obiect de activitate construcţia şi comercializarea de autovehicule/comercializarea de autovehicule noi.
17. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
18. Desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară.
19. Solicitantul nu este înregistrat cu fapte de natură penală.
20. Are deschis la Trezoreria Statului contul “50.70.24 – Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”. S-a angajat, prin cererea de validare, ca în situaţia validării sale, să deschidă contul contul “50.70.24 – Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului” până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea.
21. Nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într- o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.
22. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de validare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.
23. În cadrul sesiunilor precedente ale programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, a respectat în integralitate prevederile ghidului în vigoare la momentul desfăşurării acestora şi nu a încălcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu AFM (criteriul se analizează pe baza declaraţiei pe propria răspundere cuprinsă în cererea de validare şi a referatului cu propunere de respingere transmis de către direcţia de specialitate responsabilă cu implementarea programului din cadrul AFM).

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 14 din grilă, dacă prin cererea de validare producătorul s-a angajat la depunerea acestuia până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare nerambursabilă.
2. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare.
4. Pct. 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20 şi 22 din grilă sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către consilierul juridic.

Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII PRODUCĂTORULUI

PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS
Juridic Economic

Evaluator (juridic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . .
Evaluator (economic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . .
Preşedintele comisiei de analiză,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 10
la ghid

CONTRACT
de finanţare nerambursabilă
Nr. . . . . . ./. . . . /din . . . . . . . . . . . .

Între:
Părţile contractante
Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. deschis la Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
şi
Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. – S.A./S.R.L., cu sediul social în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . …/. . . . …/. . . . . . . . . . . . . . . . , cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … – administrator/director general, care împuterniceşte pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de producător validat, denumită în continuare producător,
a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

ARTICOLUL 1
Obiectul contractului

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă producătorului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . .. , denumit în continuare program, sub forma decontării primelor de casare şi eco-bonusurilor obţinute de către proprietari, denumiţi în continuare beneficiari ai programului.
1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid.
1.3. Cuantumul unitar al primei de casare este de 6.500 lei.
1.4. Cuantumul unitar al eco-bonusului este de 500 lei şi se poate obţine în următoarele cazuri:
a) la achiziţionarea unui autovehicul nou, încadrat în norma de poluare Euro 6;
b) la achiziţionarea unui autovehicul nou, al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km (în regim de funcţionare mixt);
c) la achiziţionarea unui autovehicul nou, cu sistem de propulsie hibrid.
1.5. Prima de casare şi eco-bonusul se scad din preţul de comercializare cu TVA al autovehiculului nou.
1.6. La achiziţionarea unui autovehicul nou având caracteristicile prevăzute la pct. 1.4. beneficiarul poate obţine, pe lângă prima de casare, o reducere de cel mult 1.000 lei prin cumularea a maximum două eco-bonusuri.
1.7. Valoarea unitară a primei de casare este exprimată printr-un tichet valoric, document care conţine informaţii privind proprietarul şi autovehiculul uzat predat spre casare în cadrul programului.
1.8. În cadrul programului, producătorul comercializează următoarele autovehicule noi:
a) marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sistem de propulsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cu sistem de propulsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
c) marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cu sistem de propulsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 2
Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … inclusiv.

ARTICOLUL 3
Modalitatea de finanţare

3.1. Finanţarea se face în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.
3.2. Finanţarea se realizează pe măsura decontării primelor de casare şi eco-bonusurilor, prin debitarea contului de trezorerie al AFM şi creditarea contului nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de către producător, pe bază de cerere de decontare, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 27 alin. (2) din ghid, în condiţiile în care tichetele valorice prezentate sunt autentice, iar cererea de decontare şi documentele aferente sunt complete şi corect întocmite.
3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 11 la ghid.
3.4. Virarea sumelor din contul AFM în contul producătorului se face în ordinea depunerii cererilor de decontare de către producători, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către AFM.
3.5. Cererea de decontare se înregistrează şi se depune la AFM, la data de . . . . . . . . . . . . a fiecărei luni.
3.6. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, producătorul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

ARTICOLUL 4
Obligaţiile părţilor

4.1. Producătorul se obligă:
a) să utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
b) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
c) să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;
d) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediul său social, precum şi la punctele sale de lucru, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;
e) să nu sponsorizeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului contract;
f) să informeze AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;
g) să informeze AFM în cazul în care este supus procedurii de insolvenţă sau faliment, executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială ori în cazul în care i-au fost suspendate sau restricţionate activităţile economice ori se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
h) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;
i) să furnizeze în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM orice informaţii sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;
j) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, că aceasta se realizează prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . .., derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu;
k) să prezinte orice reducere de preţ suportată din surse proprii, indiferent de denumirea sub care este promovată, astfel încât să nu fie generate confuzii între aceasta şi reducerile susţinute din Fondul pentru mediu sub forma primei de casare şi eco-bonusului. În cazul în care reducerea de preţ suportată din surse proprii se face printr-un document imprimat, cu valoare nominală, acesta trebuie realizat şi prezentat astfel încât să nu fie confundat cu tichetul utilizat în cadrul programului;
l) să prezinte proiectul sau programul destinat casării autovehiculelor uzate promovat şi susţinut din surse şi cu mijloace proprii, indiferent de titulatura sub care este derulat, astfel încât să nu fie confundat cu programul finanţat din Fondul pentru mediu;
m) să pună la dispoziţia solicitanţilor, potenţiali beneficiari ai programului, informaţii cu privire la condiţiile de eligibilitate şi finanţare, precum şi cu privire la termenele de desfăşurare ale acestuia;
n) să verifice, la înscrierea proprietarilor, autenticitatea tichetelor valorice şi a documentelor prezentate, precum şi concordanţa şi realitatea datelor cuprinse în acestea;
o) să justifice în scris proprietarului, la solicitarea acestuia, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notă de înscriere sau, dacă i-a fost eliberată notă de înscriere, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalităţile de vânzare-cumpărare şi predareprimire a autovehiculului nou; să răspundă pentru implicaţiile, de orice natură, generate de refuzul de a elibera notă de înscriere, precum şi pentru implicaţiile, de orice natură, generate de refuzul efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou;
p) să gestioneze, în condiţiile legii, datele cu caracter personal aparţinând proprietarilor participanţi în cadrul programului şi să păstreze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia;
q) în situaţia în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa sa exclusivă, să ofere proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data de 31 decembrie . . . . . . . . …, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare, cu TVA, se va scădea cuantumul primei de casare şi, dacă este cazul, cuantumul eco-bonusului;
r) să elibereze note de înscriere numai după publicarea pe pagina de internet a AFM a listei producătorilor validaţi care au încheiat contracte de finanţare nerambursabilă;
s) să nu elibereze note de înscriere ale căror termen de valabilitate depăşesc 90 zile de la data emiterii; să nu emită note de înscriere ulterior datei de 20 noiembrie . . . . . . . . . . . . . .
4.2. AFM se obligă:
a) să asigure finanţarea în condiţiile menţionate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute programului prin bugetul anual al Fondului pentru mediu;
b) să pună la dispoziţia producătorului informaţiile legate de finanţare;
c) să furnizeze producătorului parola personalizată de acces la aplicaţia PSIPAN;
d) să informeze, prin publicarea pe pagina de internet proprie, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenţie tehnică a personalului propriu asupra aplicaţiei PSIPAN şi care poate determina imposibilitatea accesului producătorului la aceasta.

ARTICOLUL 5
Răspunderea contractuală

5.1. Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale producătorului:
a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului şi în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
b) împotriva producătorului a fost demarată procedura insolvenţei sau falimentului, procedura de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, a fost pus sub administrare specială, i-au fost suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
c) face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. b), precum şi pentru orice altă situaţie similară.
5.3. Producătorul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.
5.4. Producătorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente.
5.5. Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.
5.6. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficienţele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:
a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b) sistarea definitivă a finanţării şi rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către producător, în condiţiile Codului de procedură fiscală şi a Codului de procedură civilă.

ARTICOLUL 6
Încetarea contractului

Prezentul contract încetează de drept:
a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;
b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat producătorului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

ARTICOLUL 7
Forţa majoră şi cazul fortuit

7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
a) să înştiinţeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;
b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
7.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
b) modificarea contractului.
7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

ARTICOLUL 8
Cesiunea

Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.

ARTICOLUL 9
Litigii

9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.

ARTICOLUL 10
Dispoziţii finale

10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:
a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
b) pentru producător: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; în cazul în care producătorul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.
10.2. Notificările făcute producătorului la adresa menţionată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax la următoarele numere telefonice:
a) pentru AFM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..;
b) pentru producător: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … .
10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai producătorului, declarăm, sub sancţiunea privind falsul în declaraţii prevăzută de Codul penal, că am luat cunoştinţă de prevederile ghidului şi ne angajăm să le respectăm întocmai.
10.5. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai producătorului, declarăm, sub sancţiunea privind falsul în declaraţii prevăzută de Codul penal, că am luat cunoştinţă asupra clauzelor prezentului contract şi suntem de acord cu acestea.
10.6. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat în scris, prin act adiţional.
10.7. Prezentul contract a fost semnat astăzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

Administraţia Fondului pentru Mediu
Preşedinte,
. . . . . . . . . . . . . . . . .. S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . – S.A./S.R.L.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direcţia economică
Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Direcţia generală proiecte
Director general,
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Direcţia implementare proiecte
Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . … Prin
Reprezentant legal/Împuternicit,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Avizat
Consilier juridic,
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Referent de specialitate,
. . . . . . . . . . . . . . . . ..

ANEXA Nr. 11
la ghid

Atribute de identificare a producătorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la producător
. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . .. Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
. . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . .

CERERE DE DECONTARE

Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. – S.A./.S.R.L. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. cu nr. de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cont nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., deschis la Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . …, sc. . . . . . . . . , et. . . . . . . . . , ap. . . . . .., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., reprezentată legal de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,
prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . .. seria . . . . . . . . … nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . .., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . .., sc. . . . . . . . . .., et. . . . . . . . . , ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . . . . , telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
în calitate de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . . . . . . şi în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. . . . . . . . . ../. . . . …/. . . . . . . . . . . . . . . . .., solicităm Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) aprobarea prezentei cereri de decontare pentru suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (în cifre şi litere) lei.
Prezenta cerere este însoţită de:
1. Lista beneficiarilor persoane fizice, pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al societăţii noastre, certificată “conform aplicaţiei PSIPAN” de către personalul responsabil cu gestionarea sistemului informatic al AFM, în original
2. Lista beneficiarilor persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică, pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al societăţii noastre, certificată “conform aplicaţiei PSIPAN” de către personalul responsabil cu gestionarea sistemului informatic al AFM, în original
3. Facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi prin program, în original şi în copii, însoţite, după caz, de certificatele de conformitate ale autovehiculelor noi, în copii certificate “conform cu originalul”
4. Declaraţiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care beneficiarii îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculele noi pe numele lor la sfârşitul perioadei de leasing (numai pentru beneficiarii care au obţinut finanţare în baza unor contracte de leasing financiar)
5. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată
6. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială avem sediul social, precum şi certificatul/certificatele de atestare fiscală emis/emise de către autoritatea publică locală/autorităţile publice locale în a cărei/căror rază teritorială funcţionează punctul/punctele de lucru prin care sunt comercializate autovehiculele noi în cadrul programului, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copii legalizate
7. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată
Subsemnatul, . . . . . . . . …, declar că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.
Îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor, inclusiv în cuprinsul documentelor financiare şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S.
Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:
Preşedinte
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S.
Director economic,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Director general proiecte
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Director implementare proiecte,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Şef Serviciu implementare
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Referent de specialitate
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 12
la ghid
Nr. de înregistrare ieşire de la producătorul validat . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . .
(Se completează la eliberarea notei de înscriere proprietarului.)
Nr. de înregistrare intrare la producătorul validat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ../. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(Se completează la prezentarea proprietarului în vederea achiziţionării autovehiculului nou.)

NOTA
de înscriere a proprietarului

I. Confirmarea înscrierii
Prin prezenta notă de înscriere, S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . ., sc. . . . . .., et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu nr. . . . . …/. . . . …/. . . . . . . . . . . . . . . . , cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cont nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … deschis la Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … – administrator/director general, având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., denumit în continuare program, titular al Contractului de finanţare nerambursabilă nr. . . . . . . . . ./. . . . /. . . . . . . . . . . . . încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM),
confirmă înscrierea proprietarului:
I.1. Persoană fizică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , act de identitate tip . . . . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cod poştal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., denumit în continuare proprietar înscris,
în baza actului de identitate mai sus menţionat, prezentat în original şi copie, a tichetului valoric seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., prezentat în original, şi a următoarelor documente:
a) Certificat de înmatriculare nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . …, în copie legalizată;
b) Carte de identitate a vehiculului seria . . . . . . . . . . . . … nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., eliberată de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în copie legalizată;
c) Certificat de distrugere seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., în copie legalizată;
d) Certificat de radiere nr. . . . . . . . . . . . . . . . . …, eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, în original;
e) Proces-verbal de custodie nr. . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în copie legalizată;
f) documentul care atestă plata contravalorii deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculul uzat, eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. sub titlul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., seria . . . . . . . . . . . . .. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, în copie;
g) Certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată la bugetul local nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în original (în cazul în care persoana care se înscrie nu este proprietarul ale cărui atribute de identificare sunt înscrise în cuprinsul tichetului valoric).
I.2. Persoană juridică/Operator economic fără personalitate juridică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., înregistrată/înregistrat la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . .., et. . . . . ., ap. . . . . .., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, reprezentată/reprezentat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip . . . . . . . . … seria . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . …, eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., domiciliat(ă)/cu reşedinţa în România, localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … nr. . . . . …, bl. . . . …, sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cod poştal . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal,
în baza actului de identitate mai sus menţionat, prezentat în original şi copie, a tichetului valoric seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eliberat de către. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., prezentat în original, şi a următoarelor documente:
a) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie/nu este cazul;
b) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”;
c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) Certificat de înmatriculare nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … la data de . . . . . . . . . . . . . . . . …, în copie legalizată;
e) Carte de identitate a vehiculului seria . . . . . . . . . . . . … nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., eliberată de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . …, în copie legalizată;
f) Certificat de distrugere seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., în copie legalizată;
g) Certificat de radiere nr. . . . . . . . . . . . . . . . . …, eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, în original;
h) Proces-verbal de custodie nr. . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în copie legalizată;
i) documentul care atestă plata contravalorii deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculul uzat, eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub titlul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., seria . . . . . . . . . . . . .. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, în copie.
II. Scopul înscrierii
II.1. Înscrierea proprietarului are drept scop achiziţionarea pe numele său, sub beneficiul primei de casare în cuantum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (în cifre şi litere) lei, la care se adaugă un eco-bonus în valoare de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) lei, a unui autovehicul nou, având, potrivit opţiunii exprimate, următoarele caracteristici:

Categoria de folosinţă, marca şi modelul Sistemul de propulsie Norma de poluare Euro Emisii de CO2 [g/km] Preţul de bază cu TVA inclus [euro]
Tipul* Capacitatea cilindrică [cm3] Puterea [kW]/[CP]

* Se înscrie, după caz:
– termic (motor cu ardere internă);
– hibrid.

II.2. Înscrierea proprietarului are drept scop achiziţionarea pe numele său, sub beneficiul primei de casare în cuantum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) lei, a unui autovehicul nou, cu sistem de propulsie electric, având, potrivit opţiunii exprimate, următoarele caracteristici:

Categoria de folosinţă, marca şi modelul Sistem de propulsie Autonomie [km] Tip acumulatori/Tensiune acumulatori [V]/
Capacitate acumulatori [Ah] Preţ de bază cu TVA inclus [euro]
Tip* Putere [kW]/[CP]

* Se înscrie – electric.

III. Valabilitatea notei de înscriere
Prezenta notă de înscriere este valabilă . . . . . . . . . . . . . . . . . zile lucrătoare, până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inclusiv.
Termenul de valabilitate a notei de înscriere nu poate depăşi data de 20 noiembrie . . . . . . . . . .
IV. Garanţii acordate proprietarului înscris
IV.1. Prin prezenta notă de înscriere garantăm vânzarea către proprietarul înscris, sub beneficiul primei de casare şi eco-bonusului stabilit, a autovehiculului nou, având caracteristicile prevăzute la pct. II.1. Prin prezenta notă de înscriere garantăm vânzarea către proprietarul înscris, sub beneficiul primei de casare, a autovehiculului nou, având caracteristicile prevăzute la pct. II.2, în următoarele condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ de către proprietar:
a) a prezentat tichet valoric autentic;
b) a prezentat documentele aferente şi datele din cuprinsul acestora sunt reale şi corecte;
c) în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar prezintă, la data efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul/reprezentantul legal al proprietarului îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou pe numele său/pe numele proprietarului la sfârşitul perioadei de leasing;
d) achiziţionează autovehiculul nou în termenul de valabilitate a notei de înscriere.
IV.2. Prin prezenta notă de înscriere ne obligăm să oferim proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data de 31 decembrie . . . . . . . . …, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare şi, dacă este cazul, cuantumul eco-bonusului, în situaţia în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . … din culpa exclusivă a societăţii noastre. Prima de casare şi eco-bonusul vor fi suportate de către societatea noastră din surse financiare proprii.
V. Declaraţia proprietarului înscris
Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de proprietar/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului, declar că informaţiile înscrise în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinesc/să le îndeplinim pentru a beneficia de facilităţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . . . . . , precum şi asupra faptului că neefectuarea achiziţionării autovehiculului nou în termenul de valabilitate al prezentei notei de înscriere atrage decăderea mea/noastră din dreptul de a beneficia de prima de casare şi de orice altă reducere promovată sub orice titlu.
Mă oblig să comunic producătorului validat, în timp util, orice eventuală modificare faţă de opţiunile iniţial exprimate în cadrul pct. II din prezenta notă.
Prezenta notă de înscriere a fost emisă în două exemplare originale, unul pentru S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. – S.A./S.R.L. şi unul pentru proprietarul înscris.
Data . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Semnăturile autorizate ale producătorului validat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S. Proprietarul înscris,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 13
la ghid

Atribute de identificare a proprietarului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la proprietar
. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
. . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . .

CERERE DE FINANŢARE

1. Date generale
Denumirea completă a proprietarului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma juridică de organizare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Forma de proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (publică/privată)
Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz, . . . . . . . . /. . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . .., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cont nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, deschis la Trezoreria/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., website . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …,
reprezentat/reprezentată legal de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . … seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . …, bl. . . . . .., sc. . . . . …, et. . . . . .., ap. . . . . …, judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . , telefon (fix şi mobil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Finanţare solicitată
2.1. Proprietarul solicitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , prin reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , solicităm acceptarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . … cu un număr de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (în cifre şi litere) autovehicule uzate din parcul auto propriu şi pentru care solicităm o finanţare nerambursabilă în sumă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (în cifre şi litere) lei, reprezentând prima de casare corespunzătoare predării spre casare a numărului de autovehicule uzate mai sus menţionat. De asemenea, solicităm un eco-bonus în cuantum total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (în cifre şi litere) lei. Prima de casare şi eco-bonusul vor fi utilizate exclusiv în scopul înnoirii parcului auto propriu prin achiziţionarea de la un producător validat/de la mai mulţi producători validaţi a unui număr de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … (în cifre şi litere) autovehicule noi, dintre care:

Nr. crt. Caracteristici Categoria de folosinţă Număr autovehicule noi Suma solicitată [lei]
1. Cu sistem de propulsie termic M1
N1
2. Cu sistem de propulsie termic, încadrat în norma de poluare Euro 6 M1
N1
3. Cu sistem de propulsie termic şi care generează o cantitate de CO2 mai mică de 100 g/km (în regim mixt) M1
N1
4. Cu sistem de propulsie termic, încadrat în norma de poluare Euro 6 şi al cărui motor generează o cantitate de CO2 mai mică de 100 g/km (în regim mixt) M1
N1
5. Cu sistem de propulsie hibrid M1
N1
6. Cu sistem de propulsie hibrid şi încadrat în norma de poluare Euro 6 M1
N1
7. Cu sistem de propulsie hibrid, care generează o cantitate de CO2 mai mică de 100 g/km (în regim mixt) M1
N1
8. Cu sistem de propulsie electric M1
N1
Total autovehicule noi M1
Total autovehicule noi N1
Total autovehicule noi

2.2. Diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculelor noi va fi asigurată şi susţinută:
a) din surse proprii: DA |_| NU |_|
b) prin credit bancar: DA |_| NU |_|
c) prin leasing financiar: DA |_| NU |_|
3. Date de identificare a autovehiculelor uzate

Nr. crt. Categoria de folosinţă, marca şi modelul Numărul de înmatriculare Numărul de identificare Anul fabricaţiei Anul primei înmatriculări în România Numărul şi seria certificatului de înmatriculare Numărul de inventar
1.
2.
3.
“n”

4. Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
a) avem personalitate juridică română/nu avem personalitate juridică, suntem legal constituiţi şi desfăşurăm activităţi economice pe teritoriul României/nu desfăşurăm activităţi economice;
b) avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiară;
c) nu ne aflăm în stare de insolvenţă sau faliment, nu ne aflăm în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu ne aflăm sub administrare specială, nu avem suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu ne aflăm într-o altă situaţie similară legal reglementată;
d) nu facem obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. c), precum şi pentru orice altă situaţie similară;
e) nu am fost şi nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene/Am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a Deciziei Consiliului Concurenţei/Comisiei Europene nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., decizia fiind executată şi creanţa integral recuperată anterior depunerii dosarului de acceptare;
f) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis;
g) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
h) nu sponsorizăm activităţi cu efect negativ asupra mediului;
i) ne angajăm să asigurăm şi să susţinem diferenţa de preţ prin modalitatea prevăzută la pct. 2 “Finanţare solicitată”;
j) am depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;
k) am luat cunoştinţă asupra condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru obţinerea primei de casare şi a eco-bonusului şi asupra demersurilor care se impun a fi efectuate în acest sens;
l) suntem de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră;
m) am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi în condiţiile stipulate prin acesta;
n) înţelegem că în situaţia neutilizării integrale a finanţării aprobate, suma nefolosită va rămâne la dispoziţia AFM, care are dreptul să o redistribuie în folosul altui solicitant de finanţare;
o) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
Subsemnatul, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse, inclusiv documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
Am luat cunoştinţă de faptul că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de finanţare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . .. cu titlu de primă de casare şi eco-bonus.
Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului
legal/împuternicitului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.S.

ANEXA Nr. 14
la ghid

Atribute de identificare a proprietarului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la proprietar
. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
./. . . . . . . . . . . . . . . .

DECLARAŢIE
privind ajutorul de minimis

Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . .., seria . . . . . nr. . . . . .., eliberat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. la data de . . . . . . . . . . . . ., având domiciliul/reşedinţa la adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., înregistrat/înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine . . . . …/. . . . …/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . .,
cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
I. Nu am beneficiat/Am beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia a depus dosarul de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . …): NU |_| DA |_|, după cum urmează:
I.1. anul . . . . . . . . ,
tranşa 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) lei,
data acordării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
tranşa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) lei,
data acordării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
tranşa “n” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) lei,
data acordării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
I.2. anul . . . . . . . . ,
tranşa 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) lei,
data acordării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
tranşa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) lei,
data acordării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
tranşa “n” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) lei,
data acordării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
I.3. anul . . . . …,
tranşa 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) lei,
data acordării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
tranşa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) lei,
data acordării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
tranşa “n” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cifre şi litere) lei,
data acordării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
sub una ori mai multe dintre următoarele modalităţi:
a) subvenţie |_|
b) subvenţie pentru export |_|
c) anularea de datorii: forma concretă a datoriei . . . . . . . . . . . . . . . . .., perioada în care a fost înregistrată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |_|
d) preluarea pierderilor (perioada în care s-au înregistrat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … |_|
e) exceptări de la plata taxelor şi impozitelor (Se precizează fiecare taxă şi/sau impozit şi perioada de exceptare.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |_|
f) reduceri de la plata taxelor şi impozitelor (Se precizează fiecare taxă şi/sau impozit, se precizează în ce constă reducerea, precum şi perioada pentru care a fost acordată şi/sau se acordă reducerea.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |_|
g) amânări de la plata taxelor şi a impozitelor (Se precizează fiecare taxă şi/sau impozit, precum şi durata şi perioada de acordare a amânării de la plata taxelor şi a impozitelor.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … |_|
h) obţinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:
1. acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale (Se precizează suma care constituie ajutor de stat – diferenţa dintre dobânda medie anuală practicată de băncile comerciale pentru aceeaşi perioadă şi dobânda anuală cu care a fost obţinut împrumutul.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … |_|
2. participări cu capital la investiţii în condiţii preferenţiale (Se precizează suma care constituie ajutor de stat – profitul anual la care fondul respectiv a renunţat prin efectuarea investiţiei respective.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |_|
i) garanţii acordate de către stat sau de către alte autorităţi publice; se cuantifică avantajele obţinute pe această cale . . . . . . . . .. |_|
j) reduceri de preţ la bunurile şi/sau la serviciile achiziţionate (Se precizează suma care constituie ajutor de stat: diferenţa dintre valoarea la preţul de piaţă şi valoarea acestora la preţurile la care au fost achiziţionate.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |_|
k) venituri obţinute din achiziţionarea sub preţul pieţei a unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului (Precizaţi suma care constituie ajutor de stat: diferenţa dintre preţul pieţei şi preţul efectiv la care s-a realizat tranzacţia.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |_|
l) alte modalităţi prin care s-a acordat ajutorul de stat (Se precizează.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |_|
II. Subsemnatul, reprezentant legal al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, nu sunt înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală şi nu am fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale.
III. Avem personalitate juridică română/Nu avem personalitate juridică. Suntem legal constituiţi şi desfăşurăm activităţi economice pe teritoriul României.
IV. Avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiară.
V. Nu am fost şi nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene/Am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a Deciziei Consiliului Concurenţei/Comisiei Europene nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . , decizia fiind executată şi creanţa integral recuperată anterior depunerii dosarului de acceptare.
VI. Ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi într-unul din sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
VII. Nu ne aflăm în stare de insolvenţă sau faliment, nu ne aflăm în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, nu ne aflăm sub administrare specială, nu avem suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu ne aflăm într-o altă situaţie similară legal reglementată.
VIII. Nu facem obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la pct. VII şi nici pentru orice altă situaţie similară.
IX. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta declaraţie şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.

Data . . . . . . . . . . . . . . . Reprezentant legal
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila

OBSERVAŢIE:
Sumele primite în lei ca ajutor de minimis vor fi echivalate în euro la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data acordării lor, iar suma solicitată prin cererea de finanţare se va echivala în euro la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data depunerii dosarului de acceptare (data înregistrării la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare).

ANEXA Nr. 15
la ghid

Atribute de identificare a proprietarului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la proprietar
. . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
. . . . .. /. . . . . . . . . . . . . . . .

DECLARAŢIE
privind situaţia economico-financiară a proprietarului – operator economic, cu sau fără personalitate juridică, organizaţie neguvernamentală, unitate aparţinând unui cult religios recunoscut în România, unitate sau instituţie de învăţământ

Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . .. seria . . . . … nr . . . . . . . . . . . . …, eliberat de către . . . . . . . . … la data de . . . . . . . . ., având domiciliul/reşedinţa la adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrat/înregistrată în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. de ordine . . . . ./. . . . …/. . . . .., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., cu sediul/sediul social/sediul profesional în. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, cunoscând dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, prevederile art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, precum şi prevederile actelor normative subsecvente, declar pe propria răspundere următoarele:
1. Nu mă aflu/Nu ne aflăm în dificultate economico-financiară, în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.
2. În cazul în care se dovedeşte faptul că mă aflam/ne aflam în dificultate economico-financiară la data prezentei declaraţii, în sensul prevederilor menţionate la punctul anterior, pe lângă sancţiunile aplicabile falsului în declaraţii, mă angajez să restitui imediat şi integral ajutorul primit, la care se vor adăuga dobânzile legale aferente.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, prevăzute de Codul penal, îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta declaraţie şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
Dau şi susţin prezenta declaraţie, aceasta fiindu-mi/fiindu-ne necesară la Administraţia Fondului pentru Mediu pentru acceptarea mea/noastră în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul . . . . . . . . ..

Data . . . . . . . . . . . . . . . Reprezentant legal
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr. 16.1
la ghid

GRILA
de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate administrativ-teritorială

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma solicitată prin cererea de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … lei.

Nr. crt. I. Conformitatea documentelor Da Nu Comentarii
1. A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. A depus cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
3. A depus împuternicirea notarială/documentul administrativ de împuternicire, în original.
4. A depus actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”.
5. A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”.
6. A depus certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”.
7. A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
8. A depus certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
9. A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată.
10. A depus certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
11. A depus certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
12. A depus cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
13. a) A depus actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat). b) În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, a depus, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora rezultă modificările efectuate.
14. A depus hotărârea consiliului local/consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind participarea la program, în original; hotărârea conţine acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare solicitat şi cuantumul eco-bonusului (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou.
II. Eligibilitate Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate
Da Nu Comentarii
15. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u) din ghid.
16. Solicitantul acţionează în nume propriu.
17. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
18. Nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
19. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 13 lit. a). Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat.
2. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
4. Pct. 7, 8, 9, 10, 17 şi 19 sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către consilierul juridic.

Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII PROPRIETARULUI

PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS
Juridic Economic

Evaluator (juridic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evaluator (economic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preşedintele comisiei de analiză,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 16.2
la ghid

GRILA
de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate sau instituţie de învăţământ, de stat ori privată

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma solicitată prin cererea de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … lei

Nr. crt. I. Conformitatea documentelor Da Nu Comentarii
1. A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. A depus cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
3. A depus împuternicirea notarială, în original.
4. A depus actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”.
5. A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”.
6. A depus certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”.
7. A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
8. A depus certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
9. A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
10. A depus certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
11. A depus cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
12. a) A depus actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate al/a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat). b) În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, a depus, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora rezultă modificările efectuate.
13. A depus actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ, în copie certificată “conform cu originalul”.
14. A depus hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea conţine acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare şi cuantumul eco-bonusului solicitat (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou.
15. A depus declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, conform anexei nr. 15 la ghid.
16. A depus declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziţionat în cadrul programului (a fost menţionat codul CAEN aplicabil), în original.
II. Eligibilitate Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate
Da Nu Comentarii
17. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u) din ghid.
18. Solicitantul acţionează în nume propriu.
19. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare.
20. Nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
21. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de validare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară.
22. Solicitantul nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 12 lit. a). Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat.
2. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
4. Pct. 7, 8, 9, 15, 16, 19, 21 şi 22 sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către consilierul juridic.

Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII PROPRIETARULUI

PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS
Juridic Economic

Evaluator (juridic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evaluator (economic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Preşedintele comisiei de analiză,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 16.3
la ghid

GRILA
de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului instituţie publică

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma solicitată prin cererea de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … lei

Nr. crt. I. Conformitatea documentelor Da Nu Comentarii
1. A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. A depus cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
3. A depus împuternicirea notarială/documentul administrativ de împuternicire, în original.
4. A depus actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”.
5. A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”.
6. A depus certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”.
7. A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
8. A depus certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
9. A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
10. A depus certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
11. A depus certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
12. A depus cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
13. a) A depus actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat). b) În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, a depus, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora rezultă modificările efectuate.
14. A depus actul de înfiinţare, în copie certificată “conform cu originalul”.
15. A depus actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată “conform cu originalul”.
16. A depus hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea conţine acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare şi cuantumul eco-bonusului solicitat (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou.
II. Eligibilitate Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate
Da Nu Comentarii
17. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u) din ghid.
18. Solicitantul acţionează în nume propriu.
19. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
20. Nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
21. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 13 lit. a). Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat.
2. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
4. Pct. 7, 8, 9, 10, 19 şi 21 sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către consilierul juridic.

Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII PROPRIETARULUI

PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS
Juridic Economic

Evaluator (juridic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Evaluator (economic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Preşedintele comisiei de analiză,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ANEXA Nr. 16.4
la ghid

GRILA
de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului organizaţie neguvernamentală

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma solicitată prin cererea de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … lei

Nr. crt. I. Conformitatea documentelor Da Nu Comentarii
1. A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. A depus cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
3. A depus împuternicirea notarială, în original.
4. A depus actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”.
5. A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”.
6. A depus certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”.
7. A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
8. A depus certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
9. A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
10. A depus certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
11. A depus certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
12. A depus cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
13. a) A depus actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat).
b) În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, a depus, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora rezultă modificările efectuate.
14. A depus hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea conţine acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare şi cuantumul eco-bonusului solicitat (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou.
15. A depus hotărârea adunării generale a proprietarului privind alegerea reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”.
16. A depus certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie certificată “conform cu originalul”.
17. A depus certificatul eliberat de către instanţa competentă, care atestă că organizaţia nu a fost radiată din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
18. A depus declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziţionat în cadrul programului (se menţionează/nu se menţionează codul CAEN), în original.
19. A depus declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, conform anexei nr. 15 la ghid.
II. Eligibilitate Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate
Da Nu Comentarii
20. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u) din ghid.
21. Solicitantul acţionează în nume propriu.
22. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
23. Nu se află în stare de dizolvare, lichidare, radiere, nu se află în procedură de executare silită şi nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
24. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară.
25. Nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 13 lit. a). Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat.
2. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
4. Pct. 7, 8, 9, 10, 19, 22, 24 şi 25 sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către consilierul juridic.

Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII PROPRIETARULUI

PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS
Juridic Economic

Evaluator (juridic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evaluator (economic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preşedintele comisiei de analiză,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 16.5
la ghid

GRILA
de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate aparţinând unui cult religios recunoscut în România

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Suma solicitată prin cererea de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lei

Nr. crt. I. Conformitatea documentelor Da Nu Comentarii
1. A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. A depus cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
3. A depus împuternicirea notarială, în original.
4. A depus actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”.
5. A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”.
6. A depus certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”.
7. A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
8. A depus certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
9. A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
10. A depus certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
11. A depus certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
12. A depus cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
13. a) A depus actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat).
b) În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, a depus, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora rezultă modificările efectuate.
14. A depus actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult, în copie certificată “conform cu originalul”.
15. A fost depusă hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului, în copie (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I), sau actul de înfiinţare şi organizare a unităţii de cult, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, în copie certificată “conform cu originalul”.
16. A depus hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea conţine acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare şi cuantumul eco-bonusului solicitat (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou.
17. A depus declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziţionat în cadrul programului (se menţionează/nu se menţionează codul CAEN), în original.
18. A depus declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, conform anexei nr. 15 la ghid.
II. Eligibilitate Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate
Da Nu Comentarii
19. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u) din ghid.
20. Solicitantul acţionează în nume propriu.
21. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
22. Nu se află în stare de desfiinţare, nu se află în procedură de executare silită şi nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
23. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară.
24. Nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 13 lit. a). Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat.
2. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
4. Pct. 7, 8, 9, 10, 18, 21, 23 şi 24 sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către consilierul juridic.

Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII PROPRIETARULUI

PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS
Juridic Economic

Evaluator (juridic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Evaluator (economic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Preşedintele comisiei de analiză,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ANEXA Nr. 16.6
la ghid

GRILA
de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului operator economic cu personalitate juridică

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma solicitată prin cererea de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … lei

Nr. crt. I. Conformitatea documentelor Da Nu Comentarii
1. A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. A depus cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
3. A depus împuternicirea notarială, în original.
4. A depus actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”.
5. A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”.
6. A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
7. A depus certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
8. A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
9. A depus certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
10. A depus certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
11. A depus cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
12. a) A depus actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat).
b) În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat, au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului social), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, a depus, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora rezultă modificările efectuate.
13. A depus certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în copie certificată “conform cu originalul”.
14. A depus certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original/în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare şi în care sunt menţionate: atributele de identificare a proprietarului, codul de identificare fiscală (codul unic de înregistrare), reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, activităţile autorizate, situaţia juridică, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru.
15. A depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
16. A depus declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul s-a înscris în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 14 la ghid.
17. A depus declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziţionat în cadrul programului, cu menţionarea codului CAEN, în original.
18. A depus declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, conform anexei nr. 15 la ghid.
19. A depus copiile certificate “conform cu originalul” ale situaţiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două exerciţii financiare, vizate de către organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de: rapoartele administratorilor şi rapoartele comisiei de cenzori şi/sau rapoartele de audit, împreună cu ultima balanţă de verificare lunară încheiată la data depunerii cererii de finanţare; în cazul proprietarului constituit ca societate comercială în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La situaţiile financiare anuale sunt anexate confirmările depunerii acestora la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul judeţean/al municipiului Bucureşti.
II. Eligibilitate Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate
Da Nu Comentarii
20. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u) din ghid.
21. Solicitantul acţionează în nume propriu.
22. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
23. Reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală.
24. Nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
25. Desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României şi, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară.
26. Nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene./A făcut obiectul unei astfel de decizii, însă aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral.
27. Ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
28. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
29. Nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 12 lit. a). Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat.
2. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
4. Pct. 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 şi 29 sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către consilierul juridic.

Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII PROPRIETARULUI

PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS
Juridic Economic

Evaluator (juridic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evaluator (economic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preşedintele comisiei de analiză,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

ANEXA Nr. 16.7
la ghid

GRILA
de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului operator economic fără personalitate juridică

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Suma solicitată prin cererea de finanţare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei.

Nr. crt. I. Conformitatea documentelor Da Nu Comentarii
1. A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. A depus cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 13 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
3. A depus împuternicirea notarială, în original.
4. A depus actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”.
5. A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu originalul”.
6. A depus certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
7. A depus certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
8. A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul profesional proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
9. A depus certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
10. A depus certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
11. A depus cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”.
12. a) A depus actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat).
b) În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului profesional), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, a depus, în copie certificată/copii certificate “conform cu originalul”, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora rezultă modificările efectuate.
13. A depus certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul profesional proprietarul, în copie certificată “conform cu originalul”.
14. A depus certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul profesional proprietarul, în original/în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare şi în care sunt menţionate: atributele de identificare a proprietarului, codul de identificare fiscală (codul unic de înregistrare), reprezentantul legal, domeniul de activitate, activităţile autorizate, situaţia juridică, precum şi sediul profesional şi punctele de lucru.
15. A depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original/în copie legalizată.
16. A depus declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul s-a înscris în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 14 la ghid.
17. A depus declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziţionat în cadrul programului, cu menţionarea codului CAEN, în original.
18. A depus declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, conform anexei nr. 15 la ghid.
II. Eligibilitate Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate
Da Nu Comentarii
19. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. u) din ghid.
20. Solicitantul acţionează în nume propriu.
21. Are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României.
22. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
23. Reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală.
24. Nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
25. Nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară.
26. Nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene./A făcut obiectul unei astfel de decizii, însă aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral.
27. Ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
28. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
29. Nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 12 lit. a). Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat.
2. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
4. Pct. 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28 şi 29 sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către consilierul juridic.

Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII PROPRIETARULUI

PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS
Juridic Economic

Evaluator (juridic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evaluator (economic),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preşedintele comisiei de analiză,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 17
la ghid

CRITERII
de analiză privind situaţia economico-financiară a proprietarului operator economic cu personalitate juridică

– oricare dintre criterii este eliminatoriu –

Proprietarul nu este eligibil dacă*):
___________
*) Se iau în considerare valorile din primul și din ultimul (al 3-lea) an de analiză.

1. se constată pierderea a mai mult de 50% din capitalul social în ultimii 3 ani, iar mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, cap. J pct. 1 alin. 2 “Capital subscris vărsat”, luându-se în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză;
2. nu se constată scăderea pierderilor cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, din “Contul de profit şi pierdere”, pct. 20 “Rezultatul net al exerciţiului financiar”, luându-se în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză;
3. se constată scăderea cifrei de afaceri cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, din “Contul de profit şi pierdere”, pct. 1 “Cifra de afaceri netă”, luându-se în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză;
4. se constată dispariţia activului net (activ net < / = 0) sau scăderea acestuia cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabilește pe baza bilanțului, astfel: activ net = "Active imobilizate - total" + "Active circulante - total" + "Cheltuieli în avans" - "Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an" - "Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an".

Advertisement

spot_img

OUG 93/2022 – RESTITUIRE...

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată...

Guvernul a aprobat acordarea...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui...

INFORMARE (2022) – referitoare...

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea...

Reforma economiei sociale, prevăzută...

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea...

MIPE – lansarea platformei...

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și...

OUG 93/2022 – RESTITUIRE TAXE AUTO

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată în contextul Cauzei de infringement 2017/2.108 declanşate împotriva României de către Comisia Europeană pentru motivul...

Guvernul a aprobat acordarea ajutorului financiar de 700 de lei, în luna iulie, pensionarilor ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui ajutor financiar în valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor...

INFORMARE (2022) – referitoare la depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte...

Reforma economiei sociale, prevăzută în PNRR, finalizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu scopul de a crea un mediu favorabil...

MIPE – lansarea platformei PNRR Proiecte. Link oficial aici!

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și gestionarea proiectelor aferente investițiilor din PNRR dezvoltată de Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene va fi...

DNSC (ALERTA) – campanie cibernetică malițioasă cu malware de tip Trojan Stealer via email

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra faptului că, începând cu data de 25 martie 2022, este în desfășurare o campanie cibernetică...

Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) - a publicat pe site-ul oficial un - Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri - pe care...

Safety first, please …

Ouch - via Telegram Group
%d bloggers like this: