Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 2012

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17/10.01.2012, a fost publicată Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. La data intrării în vigoare a legii, 13.01.2012, se abrogă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Uregenţă Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

M-am gandit ca pe unii o sa ii intereseza noile preederi, drept pentru care va redau in continuare o sinteza oficiala.

Obligaţie

Obligaţia de plată a taxei intervine:

– cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;
– la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri;
– la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului plătitor valoarea reziduala a taxei.

Atenţie! Obligaţia de plata a taxei intervine şi cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.

Prin prima transcriere a dreptului de proprietate se înţelege primul transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, realizat după intrarea în vigoare a legii, în condiţiile art. 11 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2-Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentaţia necesară şi plata

Taxa se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care poate fi:

– organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe – în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
– organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal în cazul persoanelor fizice.

În vederea calculării taxei de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică care intenţionează să efectueze înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate, trebuie să prezinte, în copie şi în original, următoarele documente:

– cartea de identitate a vehiculului;
– documente care atestă dobândirea autovehiculului pentru care se solicită plata taxei de către contribuabil;
– în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere, precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” ori rezultatul evaluării individuale efectuate.

În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărţii de identitate a vehiculului, va fi prezentat un document care să conţină elementele necesare calculului taxei de către organul fiscal, al cărui model va fi stabilit prin ordin al ANAF.

Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru anul 2012 cursul este de 4,3001 lei/euro.

Taxa se achită în lei de contribuabili, prin virament sau în numerar, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

Excepţii de la plata taxei

Taxa pentru emisiile poluante nu se aplică următoarelor categorii de autovehicule:

– celor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
– celor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– cele destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri;
– pentru cele definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculele speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor.

Sunt scutite de la plata taxei autovehiculele:

– încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;
– acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnica;
– confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
– destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare.

Restituiri de taxă

1. În cazul în care taxa pe poluare pentru autovehicule achitată de către contribuabili începând cu 1 iulie 2008 şi până la data intrării în vigoare a Legii nr. 9/2012, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, este mai mare decât taxa rezultată din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, calculată în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării în România, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de taxă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii.

Pentru restituirea sumelor contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia la care se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.

Calculul diferenţei de restituit se face pe baza formulei de calcul din lege, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării autovehiculului în România.

Sumele se restituie la cererea contribuabilului, adresată organului fiscal competent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa rezultată ca diferenţă dintre suma achitată de contribuabil cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie în termenul de prescripţie prevăzut de legea fiscală, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a legii.

2. Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa prevăzută de prezenta lege este scos ulterior din parcul auto naţional, contribuabilul care a plătit taxa poate solicita restituirea valorii reziduale a acesteia.

Pentru restituirea sumei contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia la care va anexa următoarele documente:

– copia legalizată a cărţii de identitate a autovehiculului;
– documentul eliberat de organele de poliţie competente, din care să rezulte că autovehiculul a fost scos din parcul auto naţional, în original şi copie;
– documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie;
– dovada plăţii taxei/taxei pe poluare pentru autovehicule, în copie si în original.

Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul legal de soluţionare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentând valoare reziduală a taxei se face din bugetul Fondului pentru mediu.

3. Restituirea sumelor reprezentând diferenţele de taxă rezultată în urma contestării acesteia.

În cazul contestării taxei plătite, contribuabilul poate solicita restituirea diferenţei de taxă faţă de cea plătită.

Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţă de taxă, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia, la care se anexează, în original şi în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente:

– dovada plăţii taxei;

– documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experţilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.

Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent în termenul legal, iar restituirea sumelor reprezentând diferenţă de taxă se face din bugetul Fondului pentru mediu.

Alte precizări

Ministerul Mediului şi Pădurilor împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice vor elabora Norme metodologice de aplicare care vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern în 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 9/2012.

Sursa info – www.finantevalcea.ro

Advertisement

spot_img

OUG 93/2022 – RESTITUIRE...

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată...

Guvernul a aprobat acordarea...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui...

INFORMARE (2022) – referitoare...

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea...

Reforma economiei sociale, prevăzută...

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea...

MIPE – lansarea platformei...

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și...

OUG 93/2022 – RESTITUIRE TAXE AUTO

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată în contextul Cauzei de infringement 2017/2.108 declanşate împotriva României de către Comisia Europeană pentru motivul...

Guvernul a aprobat acordarea ajutorului financiar de 700 de lei, în luna iulie, pensionarilor ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui ajutor financiar în valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor...

INFORMARE (2022) – referitoare la depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte...

Reforma economiei sociale, prevăzută în PNRR, finalizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu scopul de a crea un mediu favorabil...

MIPE – lansarea platformei PNRR Proiecte. Link oficial aici!

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și gestionarea proiectelor aferente investițiilor din PNRR dezvoltată de Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene va fi...

DNSC (ALERTA) – campanie cibernetică malițioasă cu malware de tip Trojan Stealer via email

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra faptului că, începând cu data de 25 martie 2022, este în desfășurare o campanie cibernetică...

Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) - a publicat pe site-ul oficial un - Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri - pe care...

Safety first, please …

Ouch - via Telegram Group
%d bloggers like this: