Ce spune proiectul de OUG cu privire la cei 10.000 euro pentru tinerii care isi fac o firma

Potrivit proiectului, prin întreprinzător tânăr, care intenţionează să desfăşoare, pentru prima dată, activitate economică, denumit în proiect ca întreprinzător debutant, se înţelege persoana fizică majoră, în vârstă de până la 35 ani, care, în mod cumulativ:

a) declară pe propria răspundere, în condiţiile legii, anterior înmatriculării societăţii în registrul comerţului, că nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor statutare şi de conducere în cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
b) şi înfiinţează o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile viitoarei ordonanţe de urgenţă.

Dacă la data înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului, condiţia referitoare la vârstă este îndeplinită, aceasta se consideră îndeplinită pe întreaga perioadă de acordare a facilităţilor.

Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) este societate comercială cu răspundere limitată, care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;
c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Îndeplinirea acestei condiţii se constată prin declaraţia, pe proprie răspundere, a fiecăruia, dată în condiţiile art. 2;
d) este administrată de către asociatul unic, de unul dintre asociati sau, în mod conjunct, de mai mulţi administratori dintre asociaţi;
e) are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activităţi prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2) şi nu poate include în obiectul de activitate următoarele activităţi: intermedieri financiare şi asigurări; tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat.

Societatile infiintate conform viitoarei OUG se vor denumi – “societate cu răspundere limitată – întreprinzător debutant”.

În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant are şi următoarele obligaţii specifice:

a) să notifice în scris, Oficiul Teritorial pentru I.M.M. şi Cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru I.M.M. (A.I.P.P.I.M.M.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înfiinţare, în vederea luării în evidenţă.
b) să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, şi să menţină în activitate cel puţin 2 (doi) salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor menţionate la art. 5 lit. a) şi/sau b) până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant.
c) să reinvestească, anual, cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent.
d) să depună la A.I.P.P.I.M.M. situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres.

Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant, beneficiază de următoarele facilităţi:

a) acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 30%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
b) accesul la garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul in lei.
c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe durată nedeterminată. Această perioadă constituie stagiu de
cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează venitul
brut realizat lunar, la care asiguratul datorează contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior.
d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la
oficiile registrului comerţului, cu ocazia constituirii microîntreprinderii;
e) consiliere, instruire şi sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I.M.M. şi Cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru I.M.M. (A.I.P.P.I.M.M.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul.

Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii:

a) la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc trei ani de la data înregistrării;
b) la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una din condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1);
c) la data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a fost suspendată temporar, a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;
d) la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite.
e) la momentul depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, societatea comercială are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.

În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea comercială respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990.

Pentru alte detalii (si sursa info-ului de mai sus) – click aici
Pentru Nota de Fundamentare – click aici

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc până la data de 15.10.2010 la adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro

Advertisement

spot_img

OUG 93/2022 – RESTITUIRE...

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată...

Guvernul a aprobat acordarea...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui...

INFORMARE (2022) – referitoare...

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea...

Reforma economiei sociale, prevăzută...

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea...

MIPE – lansarea platformei...

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și...

OUG 93/2022 – RESTITUIRE TAXE AUTO

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată în contextul Cauzei de infringement 2017/2.108 declanşate împotriva României de către Comisia Europeană pentru motivul...

Guvernul a aprobat acordarea ajutorului financiar de 700 de lei, în luna iulie, pensionarilor ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui ajutor financiar în valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor...

INFORMARE (2022) – referitoare la depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte...

Reforma economiei sociale, prevăzută în PNRR, finalizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu scopul de a crea un mediu favorabil...

MIPE – lansarea platformei PNRR Proiecte. Link oficial aici!

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și gestionarea proiectelor aferente investițiilor din PNRR dezvoltată de Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene va fi...

DNSC (ALERTA) – campanie cibernetică malițioasă cu malware de tip Trojan Stealer via email

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra faptului că, începând cu data de 25 martie 2022, este în desfășurare o campanie cibernetică...

Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) - a publicat pe site-ul oficial un - Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri - pe care...

Safety first, please …

Ouch - via Telegram Group
%d bloggers like this: